"Ekonomia 3(24) 2013"

Libra identifier: 99467

Table of Contents

Wstęp 8

Marcin Mrowiec, Ekonomia jako nauka o celowym działaniu. Paradygmat szkoły austriackiej oraz krytyka keynesizmu i monetaryzmu 12

Agnieszka Domańska, Nowoczesne modele analizy gospodarki światowej a ewolucja badań nad międzynarodowymi oddziaływaniami krajowej polityki makroekonomicznej 27

Marta Ostrowska, Marika Lach, Karolina Wójcicka, Rozwój sektora finansowego a wzrost gospodarczy na przykładzie Indii 45

Justyna Brzezicka, Behawioralne aspekty ewolucji funkcji agencji ratingowych 64

Edyta Rudawska, Marketing zrównoważony – nowe oblicze kapitalizmu? 76

Michał Ginter, Analiza działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 2006-2011 90

Małgorzata Podogrodzka, Klasa kreatywna a rozwój gospodarczy regionu w Polsce 107

Michał Głuszak, Bartłomiej Marona, Popyt mieszkaniowy a przestrzeń miejska – przegląd literatury 120

Piotr Staniszewski, Regulacje prawne ograniczające koszty transakcyjne – na przykładzie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 135

Paweł Dziekański, Wskaźnik syntetyczny w procesie oceny gospodarki finansowej gmin wiejskich 150

Ewa Mazur-Wierzbicka, Uwarunkowania demograficzne zmian środowiskowych – wybrane problemy 165