Posiadasz dostęp tylko do fragmentu książki. Sprawdź czy inna biblioteka ma dostęp do tej publikacji.

Posiadasz kod PIN albo Konto zdalne?
Dodaj bibliotekę (wymagane logowanie)
Wstęp
Chciałabymzacząćodwskazaniaprzyczynnapisaniatego
poradnika.Wswojejpracylogopedycodzienniespotykam
przerażonychrodziców,którzystwierdzają,żeichdziecko
sięjąka.Ichdoświadczeniatonieprzespanenoce,
wzajemneoskarżenia...Trudnościzporadzeniemsobie
ztowarzyszącymitemuemocjamiogromne,awielość
usłyszanychbądźprzeczytanychniejednokrotnie
wykluczającychsiękoncepcjidotyczących
postępowaniazmałymjąkającymsiędzieckiemjeszcze
jepotęguje.Jakuwierzyćdanemuspecjaliście,skoroinny
proponujecośzupełnieodmiennego?Zrozpaczenirodzice
gotowispróbowaćwszystkiego,comogłobyuwolnić
wychowankaodjąkania,zapominając(conaturalne
wprzypadkuprzeżywaniataksilnychnegatywnych
emocji),żedelikatnyukładnerwowydzieckapotrzebuje
ichspokojuiopanowania.
Reakcjetakiejaknajbardziejzrozumiałe.Jeszczenie
takdawnorodziceczekalinapierwszywyraz,który
świadomiewypowiedziecko,obserwowali,jakrodzisię
małyczłowiek,któryzapomocąpierwszych
wypowiedzianychsłówpokazywałim,jakmyśli,odbiera,
przeżywaotaczającygoświat.Arodzicomtegodziecka,
którezaczynałomówićpóźniejniżrówieśnicy,
towarzyszyłyrównieżuczuciawielkiejulgi,
żezwychowankiemwszystkowporządku.
Iotopewnegodniarodzicezauważają,żepłynność
mowyichdzieckazostajezaburzona.Opiekunowieopisują
tojakozdarzenienagłeiniespodziewane.Widzą
tonajczęściejtak:dzieckodotychczasmówiłobez
żadnegowysiłkuinaglewykonywanietaknaturalnej
iswobodnejprzedchwilączynnościprzestałobyć
możliwe.Wielurodzicówprzeżywatobardzomocno.
Opiekunowiewwydarzenichostatnichdnistarająsię
znaleźćprzyczynę,którawichgłębokimprzekonaniujest
odpowiedzialnazapojawieniesięzaburzenia.Zarzucają
sobie,żebylizbytniecierpliwi.Bojąsię,żeichkłótnie,
mówieniepodniesionymgłosemwobecnościdziecka
doprowadziłydowystąpieniająkania.teżtacy,którzy
wtymmomenciewidząjużswojemałedziecko
wprzyszłościjakodorosłąjąkającąsięosobęitym
faktemprzerażeni.Przypominająsobiebowiemludzi
zbliższegoidalszegootoczenia,którzysięjąkają.
Aspołecznyodbiórjąkanianiezawszejesttaki,jakbyśmy
oczekiwali.Nierzadkodorosłejąkającesięosoby
obiektemżartów,kpin.Niekażdeśrodowiskojest
wstanieprzyjąćtenstanrzeczyjakocośzupełnie
normalnego.Sposóbmówieniaosóbjąkającychsię
topopularnytematżartówwkulturzemasowej,
wskeczachkabaretowych,produkcjachfilmowych.Oile
zpracąnadjąkaniemradzimysobiezkażdymrokiem
corazlepiej,otylezespołecznąświadomością
ipodejściemdotegozaburzenianiejestjużniestetytak
dobrze.
Podwpływemlicznychspotkańzrodzicami
postanowiłamnapisaćswegorodzajuporadnikzestaw
podstawowychpytań,któreopiekunowiezadająsobie,
apóźniejrównieżmnie.Jestonbardzokrótki
byzaniepokojenirodzicemogliprzeczytaćgowjeden
wieczór.
Dlamniewszystkozaczęłosięodpracyzdorosłymi
osobami,któresięjąkały.Pracującznimi,nabierałam
przekonania,żeleczeniejąkanianależypodjąćoile
zajdzietakakoniecznośćjaknajwcześniej,zanimstanie
sięonochroniczne,zanimprzemienisięwproblem,
zktórymcoraztrudniejbędziesobieporadzić.Takprzed
12latynarodziłsięmójprogramprofilaktykiiterapii
jąkaniaprzeznaczonydlamałychdzieci,opartynietylko
nawłasnychdoświadczeniach,lecztakżeczerpiący
zwiedzyimądrościwieluspecjalistów.
Pacjenciprzychodzili,metodasięrozwijałairozwijasię
nadal.Oczywiścieniemajednego,identycznego
wkażdymprzypadkusposobupostępowaniazmałym
dzieckiem,któresięjąka,jednakwgruncierzeczy
metodyskuteczneibezpiecznedlaharmonijnegorozwoju
wychowankadosiebiepodobne.
Wporadnikuprzedstawiamswójpunktwidzenia,który
opierasięnietylkonamojejwieloletniejpracy
terapeutycznej,leczrównieżnanajnowszych
doniesieniachdotyczącychsposobuwczesnego
postępowaniaterapeutycznegozmałymidziećmi.Nie
uważam,żeprzyjęteprzezemniestanowiskojest
jedynymsłusznym.Chciałabymjednakpodpowiedzieć,
jakiekrokinależypoczynić,abyniedopuścićdorozwoju
tegozaburzeniamowy.Wieloletniapracazarówno
zjąkającymisiędziećmiorazichrodzinami,jak
izosobamidorosłymiorazzdobytewtensposób
doświadczenieiwiedzakażąmimyśleć,żewczesna
interwencjaterapeutycznatonajlepszysposób,abynie
tylkozastąpićjąkaniesiędzieckapłynnąmową,lecz
takżeniedopuścićdorozwinięciasiędojrzałejpostaci
zaburzenia,ztowarzyszącymimuczęstokroć:lękiem
przedmówieniem,unikaniemwypowiadaniasię,
zaburzonympoczuciemwłasnejwartości.

Posiadasz dostęp tylko do fragmentu książki. Sprawdź czy inna biblioteka ma dostęp do tej publikacji.

Posiadasz kod PIN albo Konto zdalne?
Dodaj bibliotekę (wymagane logowanie)