Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
WYDANIESPECJALNE
www.ochronasrodowiska.wip.pl
NR107|Maj2023
ISSN2450–422x
AKTUALNOŚCI
OCHRONYŚRODOWISKA
AKTUALNOŚCIPRAWNEINTERPRETACJESPRAWOZDANIA
Tematnumeru
Kompendiumwiedzyoodpadachcomusiszonichwiedzieć
Jakijestpodstawowypodziałodpadów
Str.3
Wcoz
diennejdził
aalnościprzedsiębiorstwsąwt
ywarzaneodpady.Zuwagi
i
inawynikająceztegozagroe
żnie
dlal
ludziiśrodowiskaprzepisydoy
tczącegospodarkiodpadowejstas
icorazbardziej
j
jrygorystyczn.
e
aścii
weju
jżsao
mpowstanieodpadumusibszczełowoudokumentowan,
e,niemówcodalszej
j
j
j
j
drodzejegozao
gspodr
aw
oania.Mającdoczynieniazodpadam,
i,powinieneśdysponowć
apd
ostawowym
zioremin
b
iformacjinaiche
tmat.
Zakresodpowiedzialnościzaodpady
Str.10
Poi
sadaczd
opaó
dwmożezlecićwyo
knai
neobowi
zkugospodr
aowani
iaodpadamio
pdmiotom,kremają
stosowneuregul
lo
lwaniaprawe
nwtymzakresie.Jaki
i
ijet
szakresodpoi
wedzialności
i
i
izaop
dady?
JUŻWKOLEJNYMNUMERZE:
Wjakisposóbmożeszwykorzystywaćodpadypozainstalacjami
StrefaCzytelnikakorzystajbezpłatniezusługdlaprenumeratorów
Serwisinternetowy:
Wzorydokumentów,e-booki,webinary
iarchiwalnetreścina:
www.ochronasrodowiska.wip.pl
Pytaniedoeksperta:
Wyślijpytanienaadres:
redakcja@ochronasrodowiska.wip.pl,
aodpowiedźotrzymasznae-mail
Serwise-letterowy:
aktualnościiporadywysyłane
naTwójadrese-mail