Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
JanM.Piskorski
BITWYOPRZESZŁOŚĆ
NAUKA,POLITYKA,MEDIA,EDUKACJA
Zgodanigdyniechodzisama.Nierozł
ącznym
jejtowarzyszemjestspór.Choćreprezentują
skrajneprzeciwieństwa,bezsiebieistniećnie
mogą.Iwcaleniepotrzebawiele,abyztwar-
dychobjęćsporudostaćsięwciepł
eramiona
zgody.Odwrotnierównież
.Azgodazawie-
dzionama
ugąpamięćibywanieobliczalna.
Wbrewswoimnajgł
ębszymzamiarompotrafi
pchnąćtakmocnowobjęciasporu,żetylko
znajwiększymwysił
kiemiwsprzyjającychoko-
licznościachmożnamusięoprzeć.Zwł
aszcza
żespór,mimożeszorstkiwobyciuinietak
pociągającyjakzgoda,zawszezachowuje
gotowość,mającwzanadrzuargumentynie-
liczne,alesprawdzone.
Pomiędzyzgodąasporemtoczysiężycie
ludzkie.Wnaszej
ębokohistorycznejkulturze
niemożebyćinaczej.Zawszebędąnasdzielił
y
doświadczeniaipamięć.Liczyć,żeróżnice
możnazlikwidować,oznaczawpraktycewiarę
wzbawcząmocuniformizacjilubnadejście
końcaświata.Ważniejsze,byśmysięnauczyli
uchaćinnychirozwiązywaćkonflikty.Nielicz-
bakonfliktówświadczyo
ychstosunkach,
leczliczbakonfliktównierozwiązanych.
universitas