Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
tozwyrazemgniewunatwarzyitakąsiłą,żeszybaniemalrozsypała
sięwdrobnymak.Czylizupełniejakjegoniegdysiejszeżycie,którego
wciążniemógłpozbieraćdokupy.
Obecnieszkłopochłonęłojedynieczęśćmęskiejfurii.Dlatego
mężczyznapodszedłdobiurka,gdziespojrzałnazestawswoich
prochów.Pochwyciłopakowanielekunabaziebenzodiazepinysilny
środekodziałaniuuspokajającymiprzeciwlękowym.Zpłaskiego
listkawycisnąłpodwójnądawkębiałychtabletek,którezażył.
Zawszeprzyjmowałpodwójnąporcję,zwykle,jakteraz,popijając
mocnymalkoholem.Boskorosamniemógłsobieporadzić
zprzeszłością,potrzebowałdotegowsparcia.Czemuniepodwójnego,
jeśliwtrawiącejgoniczymzarazazgryzocieniebyłsam,azkimś,
kogodaremniepróbowałwychowywaćpodjednymdachem?
Wychodzę.
Dokąd?Albertspojrzałdoprzedpokojunaswąszesnastoletnią
córkę.Mimochłodunazewnątrzwłożyłanasiebieprzykrótką
spódniczkę;czarnąizdobionąsrebrnymiłańcuszkami.Dokompletu
miałagrafitowąkoszulkęstanowiącąwzasadziesiatkę,przezktórą
prześwitywałczerwonystanik.Dziewczynaakuratzakładałaszarebuty
nawysokimkoturnie,niezwracającuwaginasłowaojca.Tenponowił
pytanie:Zapytałem,dokądidziesz?
Tam,gdziezwykle.
Czyli?
Byledalejodciebie.Martawybiegłanaklatkęschodową
natrzecimpiętrzesześciokondygnacyjnegobudynku,poczym
trzasnęładrzwiami.Chwilępotemwpokojumieszkania,któredopiero
coopuściła,rozbrzmiałprzykrydźwięktłuczonegoszkła.
Zaniepokojonahałasemdziewczynawróciładoojca.
Stłukła…się.ZzaciętymwyrazemtwarzyAlbertwskazał
zakrwawionąrękąnaramęokienną,awniejresztkiszyby.Tanie
oparłasiędrugiemuatakowiojcowskiejfurii.Ostreszkłowidniałotam