Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Ponieważnaukiścisłecorazbardziejhermetyczne,nawetdobrze
wykształconyabsolwentliceum,mającdodyspozycjirozgwieżdżone
nieboikartkępapieru,niepotrafiwykazać,żenależysięprzychylić
doteoriiheliocentrycznejKopernika,anieteoriigeocentrycznej.Po-
wstajezatempytanie,czyuczeninieumówilisię,abypewneteorie
popierać,ainnewbrewfaktomtępićiwtensposóbnarzucającałe-
muświatuDarwinowskąteorięewolucji,którajużdawnopowinna
byćodrzucona.Otóżznającpolityczne,socjologiczneiekonomiczne
aspektyuprawianiawspółczesnejnauki,wnajbardziejzaawansowa-
nychwświecienaukowychośrodkachmożnałatwowykazać,żetaka
zmowajestniemożliwa.Uczenizróżnychkrajówizróżnychośrod-
kówodsiebieadministracyjnieifinansowoniezależni,zaśsukces
każdegoznichzależyododkryciaczegośnowego,ajeszczelepiejod
uzasadnionegoskrytykowaniaogólnieprzyjętegopoglądu.Zatem
współczesnanaukaempirycznanierobiprawieniczegopozaciągłymi
próbamifalsyfikacjizastanejwiedzy.Dlategomożnamiećdoogólnie
przyjętychteoriizaufanie.Wymaganetujednakpewnezastrzeże-
nia.Zgodnośćpoglądówniedotyczynaukstosowanych,gdziechodzi
osprawytajemnicpatentowych,którychsiękonkurentomniezdradza,
aniteżnaukhumanistycznych,którewdużejmierzepenetrowane
przezideologiczneprzekonania.Możeteżniedotyczyćśrodowiskna-
ukowychmarginalnych,prowincjonalnych,rządzącychsięwłasnymi
prawami,izolowanychodgłównegonurtunauki.
1.5.Kilkauwagoochronieprzyrody
Ekologiaewolucyjnajestprzydatnawochronieprzyrody,ponieważ
zmianyzachodzącewprzyrodziemająnietylkocharakterściśleeko-
logiczny,aletakżeewolucyjny.Populacjeroślin,zwierzątimikroorga-
nizmównietylkozmieniająswąliczebność,ginąlubpojawiająsiętam,
gdzieichnigdyniebyło,alepodlegajązmianomewolucyjnymwynika-
jącymizezmieniającychsięnaciskówdoboru.Zjawiskamiewolucyjny-
mistanowiącymipoważnezagadnieniawmedycynieirolnictwiejest
nabywanieopornościdrobnoustrojówchorobotwórczychnaantybio-
tyki(por.podrozdz.6.7)orazopornościowadów,szkodnikówupraw
nainsektycydy.Osobnymzjawiskiemewolucyjneefektyzanieczysz-
czeniaśrodowiska,naprzykładmetalamiciężkimi,powodującewzrost
20