Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Znacznaliczbamanuskryptów1świadczyprzedewszystkimopopularnościtrak-
tatu,licznerecenzjezaśwskazujątakżenaewolucjęliturgii-kolejneinterpolacjeoraz
zmianywukładzierozdziałówwielebowiemmówiąodokonującychsięwjejramach
przeobrażeniach.Dowodzątakżetego,żetraktatniestałsięlekturąantykwaryczną,
leczpozostałżywy,pełniącpraktycznąfunkcjęobjaśnianiasensuposzczególnychob-
rzędówliturgicznychiwykorzystywanychwichtrakcieprzedmiotów.Niecouprasz-
czającproblem,możnastwierdzić,żetekstzmieniałsięwrazzliturgią.Dokładniej
ojegoprzynależnościgatunkowejorazmiejscuwkulturzebizantyńskiejprzyjdzie
jeszczepowiedziećwosobnymmiejscu.Mimotowartojużtuprzynajmniejnadmie-
nić,żetekstten,choćdziśniezbytznany,przezwiekistanowiłwBizancjum-azcza-
semtakżewkręgusłowiańskim,wośrodkach,któreprzyjęłychrzestzKonstantyno-
pola-niejakooficjalneobjaśnienieBoskiejLiturgii,takżebywałdołączanydoksiąg
liturgicznych2.Stądteżjegoznajomośćmadużeznaczeniewkontekściebadańnad
wielomaaspektamibizantyńskiejkultury,bytylkowskazaćnaliturgię,praktykipo-
bożnościoweisztukę.
Wydaniatekstugreckiego
Wracającdokwestiidotychczasowychwydańtraktatu:porazpierwszyopubli-
kowałgowRzymiew1526rokuDemetriusDucas,dołączającdoeditioprincepsbi-
zantyńskichliturgiiświętychJanaChryzostomaiBazylegoWielkiegoorazUprzednio
PoświęconychDarów3.Następnieprzedrukowałgow1560GuillaumeMorel4,w1624
FrontoDucaeus5,w1639MatthieuCigalas6,atakżew1779AndreaGallandi7-to
ostatniewydanieukazałosiętakżew98.tomiePatrologiiGreckiej8.
1
2
3
4
5
6
7
8
zrealizowany,najpewniejtenpodrozdziałtrzebabędzienapisaćnanowo.Póki
copozostajeniecierpliweoczekiwanienapracę.Zob.Boudignon2018,s.101,
przyp.34.
Wartozauważyć,żetylkonaportaluPinakeswymieniono90rękopisówodXIdoXVIII
wieku-zawierającychomawianytraktat;zob.GermanusCP
.2016.
Zob.Taft1980/1981,s.46;Meyendorff1984,s.10,13.
Doúkas1526.
Morel1560.
Ducaeus1624,s.131-166.
Cigalas1639.
Galland1779,s.203-230.
Zob.PG1856-1866,98,s.384-453.Zob.takżeThomson1986,s.43,przyp.13.
-15-