Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
WNumerze:
RODZIMOWIERSTWO
ZwiązekWyznaniowyRodzimowiercówPolskich
Ródzarejestrowany!1111111111111111114
RelokacjaŚlężańskiegoTrzebiszcza
111111117
ŚwiętyGajWoświn11111111111111111118
TrzebiszczeJutrzenka1111111111111111111
Niechcianamniejszość
111111111111111112
My-rodzimowiercy-niejesteśmyjedynymi
spadkobiercamiduchowejikulturowej
spuściznyPrzodków
11111111111111111113
RodzimawiaraobronisięwTobiesama
111115
Rodzimyfast-food,
czyliomacdonaldyzacjiwiary
1111111111117
RecenzjawystawyBReligia(e)Słowian...”
MPPPwGnieźnie111111111111111111120
KULTURALUDOWA
Rochwist,czyliwyścigikonnepostaropolsku
24
Zwierzęcezwiastunyśmierci
11111111111127
POLITYKAISPOŁECZEŃSTWO
Krótkiedoniesieniazeświatanauki
111111146
LITERATURA
Recenzjeksiążek
1111111111111111111148
MUZYKA
WywiadzLesleyemKnifem
zzespołuGodsTower
1111111111111111161
Recenzjepłytowe
1111111111111111111170
INMEMORIAM
InMemoriam
111111111111111111111178
NASZAGALERIA
MartaKunikowska-Mikulska
1111111111182
REDAKTORNACZELNY
StanisławLipski
PROJEKTIDTP
NataliaKozłowska
REDAGUJEZESPÓŁ
StanisławLipski
PietjaHudziak
WittWilczyński(Wilczyn)
KOREKTA
PietjaHudziak
LilianaLemańczyk
KamilGontarz
STALIWSPÓŁTWÓRCY
GrzegorzAntosik
ZuzaDobromiłaNowak
JacekPelczar
Goria
GRAFIKA
Goria
Sylwana
Damroka
Sława!
WitamyWas,drodzyCzytelnicy,w2024roku.
Niesiemygarśćdobrychnowinzrodzimowiercze-
gopodwórka.
Najważniejsząwiadomością,któraprzezkilkatygodni
odbijałasięwyjątkowoszerokimechemwogólnopol-
skichmediach,zdecydowaniejestrejestracjaZwiązku
WyznaniowegoRodzimowiercówPolskichRód.Ponad
stuczłonkówzałożycielskichczekałonaniąprzezkilkalat,
aiinnezwiązkiwyznanioweprzyglądałysięrozwojowi
sprawy.ArtykułrzecznikaRoduprzypomnijakwyglą-
dałozałożenietegozwiązkuwyznaniowego,przybliży
tłoipokażeprocesodstronyosóbodpowiedzialnych
zarejestrację.
Informujemytakżeonowychmiejscachsłowiańskiego
kultu.DziękistaraniomżercyMarcinaPiątkowskiego
iEmrysaKoskanaPomorzuZachodnimpojawił
sięświętygaj,zaśnaMazowszutrzebiszczezałożyło
GniazdoJutrzenka.Niesiemyteżwieściorelokacji
ŚlężańskiegoTrzebiszcza.
Kontynuujemytakżemisjęstymulowaniawymianymyśli
rodzimowierczej-wstałymjużcyklufelietonów,wktó-
rymnasiregularniorazpowracającyautorzyporuszają
różnezagadnieniadotyczącewspółcześniewyznawanej
rodzimejwiary.
Przyjemnejlektury!
Informacjent.datyilokalizacjiXIIOgólnopolskiego
WiecuRodzimowierczegopojawiąsięniebawem
nastronach:
https://www.facebook.com/pismogniazdo
https://www.facebook.com/WiecRodzimowierczy
https://gniazdo.rodzimowiercy.pl
PRODUKCJAIDYSTRYBUCJA
WydawnictwoAsPik
62-052Chomęcice
ul.Południowa17
PARTNERMEDIALNY
SłowiańskaAgencjaPrasowa
isap.info.pl
KONTAKT
gniazdo@rodzimowiercy.pl
gniazdo.rodzimowiercy.pl
facebook.com/pismogniazdo
instagram.com/pismogniazdo
ISSN:2081-9072
numerzamknięto:13.03.2023
GrupaFNCESp.zo.o.
ul.Sielska17A,60-129Poznań
Opiniewyrażanenałamach„Gniazda”niemusząbyćzgodnezestanowiskiemredakcji.Redakcjazastrzegasobieprawo
dokorekty,zmianytytułów,śródtytułów,leadównadesłanychtekstóworazwprowadzaniaskrótów.Nadesłanie
tekstówoznaczazgodęnapowyższewarunki.