Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Spistreści
6.
1.Zakupywinternecieznakczasów
Handelwsieci,czyligdzieicokupować?
Internetoweserwisyzakupowe
Dziesięćpowodów,żebykupowaćonline
Nacouważaćpodczaszakupów?
22.
2.Odczegozacząć?Kilkaprostychkroków,
żebyzaistniećwinternecie
Krok1.Przeglądarka
Krok2.Adrese-mailowy
Krok3.Obsługakontapocztowego
54.
Krok4.Portalespołecznościowe
Etapyzakupu
3.Jakmądrzeibezpieczniekupowaćwinternecie
Adresy,płatności,dostawy
Udostępnianiedanychczytworzyćkontoużytkownika?
Jakbezpieczniepłacićwinternecie?
Odbiórosobistyipłatnośćwsklepiestacjonarnym
Jakkupować,żebyniezwracać?
Czypoddawaćsięsztuczkommarketingowymsklepówwsieci?
Reklamypodążającezaklientem(GoogleAdWords,PixelFacebook)
Newsletter
Systembonusowydlastałegoklienta
Zakupywsklepachzagranicznych
Zwrotyireklamacje
104.
4.Poradyprawne
Jakieprawamakupującywinternecie,ajakiewprzypadkuzakupów
stacjonarnych?
Jakczytaćregulaminysklepówconasmożezaskoczyć?
Nacozwrócićszczególnąuwagę?
Reklamacjecomożekonsumentwinternecie?
RODOczegomożemyoczekiwaćodsklepucodonaszychdanychosobowych?
Jakskutecznieusunąćkontowsklepie?
Jaksięwypisaćznewslettera?
118.
Słownikpojęćinternetowych
3