Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Spistreści
Wstęp..............................................................................
5
1.CotojestKrajowySysteme-Faktur(KSeF)odkiedyobowiązuje
orazkogoiczegodotyczy....................................................
7
1.1.CotojestKSeF............................................................
8
1.2.WażneterminywzakresieKSeF..........................................
13
1.3.KogoiczegodotyczyobowiązkowestosowanieKSeF.....................
15
1.4.PrzepisyszczególnedotycząceobowiązkuwystawianiafakturwKSeF...
18
1.4.1.Rozliczeniajednostekzpodatnikamizagranicznymiposiadającymi
wPolscestałemiejsceprowadzeniadziałalności..................
19
1.4.2.Rozliczeniajednostekzrolnikamiryczałtowymi..................
20
1.4.3.PodatnicyzwolnienizVAT........................................
22
1.5.ZdarzeniaobjęteobowiązkowymKSeF...................................
22
1.5.1.Sprzedażnarzeczkonsumentów(osóbfizycznych
nieprowadzącychdziałalnościgospodarczej)......................
23
1.5.2.SprzedażzwolnionazVAT.........................................
25
1.5.3.Zaliczkinapoczetsprzedaży......................................
26
1.6.KSeFaJPK_VAT-planowanezmiany.....................................
27
1.7.CogrozizaniestosowanieKSeF?..........................................
28
1.8.Podsumowanie...........................................................
31
2.JaksięprzygotowaćdowdrożeniaKSeFwskazówki......................
31
3.FunkcjonowanieKSeF........................................................
33
3.1.WystawianiefakturwKSeF...............................................
33
3.1.1.ProceswystawieniafakturywKSeF...............................
34
3.1.2.MomentwystawieniafakturywKSeF.............................
37
3.1.3.Wystawianiefakturustrukturyzowanychwzamówieniach
publicznych(PEF).................................................
41
3.2.OtrzymywaniefakturwKSeF.............................................
43
3.2.1.OdbiórfakturwKSeF.............................................
43
3.2.2.OdbiórfakturprzezpodmiotyniekorzystającezKSeF.............
46
3.2.3.MomentotrzymaniafakturywKSeF..............................
49
3.3.PrzechowywaniefakturwKSeF..........................................
50
3.4.DostępdoKSeF...........................................................
51
3.4.1.Rodzajeuprawnień................................................
51
3.4.2.Nadawanie,zmianalubodbieranieuprawnieńdokorzystania
zKSeF.............................................................
54
3.4.3.Wystawianiefakturustrukturyzowanychidostępdotychfaktur...
56
3.4.4.Inneuprawnienia.................................................
56
3.4.5.Ograniczeniezakresuuprawnień..................................
56
3.4.6.SzczególnezasadykorzystaniazKSeFdlajednosteksektora
finansówpublicznych.............................................
58
3