Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Copyright©byWydawnictwoLekarskiePZWL,Warszawa2009
Wszystkieprawazastrzeżone.
Przedrukireprodukcjawjakiejkolwiekpostacicałościbądźczęściksiążkibezpisemnej
zgodywydawcyzabronione.
AutoriWydawnictwodołożyliwszelkichstarań,abywybóridawkowanielekówwtym
opracowaniubyłyzgodnezaktualnymiwskazaniamiipraktykąkliniczną.Mimoto,ze
względunastanwiedzy,zmianyregulacjiprawnychinieprzerwanynapływnowychwyników
badańdotyczącychpodstawowychiniepożądanychdziałańleków,Czytelnikmusibraćpod
uwagęinformacjezawartewulotcedołączonejdokażdegoopakowania,abynieprzeoczyć
ewentualnychzmianwewskazaniachidawkowaniu.Dotyczytotakżespecjalnychostrzeżeń
iśrodkówostrożności.Należyotympamiętać,zwłaszczawprzypadkunowychlubrzadko
stosowanychsubstancji.
Redaktords.publikacjimedycznych:KingaKołodziejczak
Redaktormerytoryczny:drn.biol.OlgaOrzyłowska-Śliwińska
Redaktortechniczny:IrminaGarlej
Korekta:Zespół
Projektokładkiistrontytułowych:KatarzynaJuras
Zdjęcienaokładce:AgencjaFotograficznaSTOCKXPERT
ISBN978-83-200-3868-2
WydanieI
WydawnictwoLekarskiePZWL
02-672Warszawa,ul.Domaniewska41
tel.(0-22)695-40-33
Księgarniawysyłkowa:
tel.(0-22)695-44-80
infolinia:0801-142-080
www.pzwl.pl
e-mail:promocja0pzwl.pl
Składiłamanie:Egraf,Warszawa
Drukioprawa:WrocławskaDrukarniaNaukowaPAN
Wydawcanieponosiodpowiedzialnościzatreśćogłoszeńzamieszczonychprzezreklamodawców.