Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
METODAZYSKUWTRADINGU
Czymjesttrading?
Zanimzaczniemy:byćmożeprzeczytaszksiążkękilkarazyibędziesz
zaznaczaćszczególnieistotnedlaCiebiefragmenty.Następnestrony
będąTwoimnarzędziempracy-wraziepotrzebyróbnanichnotat-
kiiuzupełniajtreśćswoimikomentarzami.Napoczątekpostawsobie
realistycznecele.Zysknapoziomie2procentmiesięcznielub24pro-
centrocznietowymierne,dobrewartościorientacyjne.
Jakjednakmaszosiągnąćtenpierwszyceliczymwogólejesttencały
trading?
Kupującakcje,dokonujesztransakcji.Jeżelipóźniejjesprzedasz,jest
torównieżtransakcja.Zawodowomożeszntrejdować”wielokrotnie
wciąguroku,miesiąca,tygodnia,anawetdniaczygodziny.Wszystko
zależyodtego,jakistyltradingunajbardziejCiodpowiada-decyzja
należytylkodoCiebie.
Tradingainwestowanie
Chcączainwestowaćnarynkufinansowym,wydaszpieniądzenakup-
nokonkretnegoinstrumentufinansowegoinajakiśczaszostawiszgo
wspokoju,pozwalając,abyTwojepieniądzezaczęłypracować.oczy-
wiście,zanimtozrobisz,wartoupewnićsię,czyjesttodobralokata
kapitału-wprzypadkuinwestycjibowiemkapitałpozostaniewniej
zamrożonynadłużej.
oczywiściemożeszzpowodzenieminwestowaćrównieżwakcjetak
jakWarrenBuffett.Nakupowaniuitrzymaniuakcjizarobiłonmiliar-
dydolarów.Tylkonieliczniwiedząjednak,żeBuffettinwestujetakże
wopcje.
16