Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
vi
3
AdministracjagłównychfunkcjiusługIIS7.0...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.61
KorzystaniezusługIISiadresówURL...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...61
BudowaarchitekturypodstawowychfunkcjiusługIIS...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..64
DziałaniewitrynysieciWeb...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.64
KorzystaniezaplikacjisieciWebikatalogówwirtualnych...
...
...
...
...
...
...
...
...
...64
Kontrolowaniedostępudoserwerów,witryniaplikacji...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..65
Budowaarchitekturyusługiprzetwarzania...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.66
InformacjepodstawoweousługachiprocesachIIS...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..66
TrybizolacjiprocesuroboczegoIIS...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...67
DziałanieiużywanieaplikacjiusługIIS...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.71
DziałanieiużywanieaplikacjiASP.NET...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.72
ZarządzanieserweramiIIS:najważniejszekwestie...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.74
Korzystaniezprogramu
InternetInformationServices(IIS)Manager...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..74
Włączanieikonfigurowanieadministracjizdalnej...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...77
Uruchamianie,zatrzymywanie
iponowneuruchamianiewszystkichusługinternetowych...
...
...
...
...
...
...
...
.79
Zarządzanieposzczególnymizasobami
wprogramieIISManager(MenedżerIIS)...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..81
PonowneuruchamianieserwerówIIS...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...82
ZarządzanieusługamiIIS...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..83
Uruchamianie,zatrzymywanieiwstrzymywanieusługIIS...
...
...
...
...
...
...
...
...
...84
Konfigurowanieuruchamianiausług...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..85
Konfigurowanieodzyskiwaniausługi...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...86
4
ZarządzanieusługamiIIS7.0wwierszupoleceń...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.89
UżywanieprogramuWindowsPowerShell...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...89
WprowadzeniedoprogramuWindowsPowerShell...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...89
UruchamianieiużywanieWindowsPowerShell...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..90
UruchamianieiużywaniepoleceńtypuCmdlets...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...91
Uruchamianieiużywanieinnychpoleceń
iprogramównarzędziowych...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..93
Używaniepoleceńtypucmdlet...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.93
PoleceniacmdletpowłokiWindowsPowerShell...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..93
UżywanieparametrówpoleceniaCmdlet...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...95
Opisbłędówpoleceńcmdlet...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...96
Używanienazwzastępczych(alias)poleceńcmdlet...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..96
UżywaniepoleceńcmdletwusługachIIS...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..97
UżywanienarzędziaadministracjiwierszapoleceńusługIIS...
...
...
...
...
...
...
...
...
...99
Uruchamianieikorzystanieznarzędziaadministracji
wierszapoleceńIIS...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..99
Korzystanieznarzędziaadministracji
wierszapoleceńusługIIS...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.101
UżywaniepoleceńIIS...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.102
Używaniepoleceńzarządzaniakonfiguracją...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..102
Używaniepoleceńzarządzaniamodułami...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...103
Używaniepoleceńzarządzaniawitryną...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..104
Używaniepoleceńzarządzaniapulamiaplikacji...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.105
Używaniepoleceńzarządzaniaaplikacją...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...106