Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
mie),cosięmożestać.Takilekarzniemożeliczyćnazaufanie,em-
patięlubjakąkolwiekpozytywnąreakcjęzestronypacjenta.Używa-
jąctakichsłówtaknaprawdęmożejeszczebardziejzaszkodzićpa-
cjentce.Powinienalbowyrazićsięwcałkowicieinnysposób,albo
wogóleniemówićotakiejostatecznejmożliwości.Lekarztenmógł
ograniczyćprzekazinformacji,niemówiącmamieotymcomyśli,
jeślisamanieprosiłaoto,abyzachowaćdobrostanpacjentki.Ży-
cieczłowiekatonajwiększawartość,aośmierciniemożnamówić
ztakąlekkością,zjakąontopowiedział.Myślę,żelekarzeniepo-
winnipostępowaćwtakisposób.Lekarzmabyćnajpierwczłowie-
kiem,apóźniejlekarzem.
Jakwidać,niezawszeochronazdrowiazachowujesięprofesjonal-
nie.Istniejąludzienieprzestrzegającynormetycznych,wartościmo-
ralnych.Człowiekspotykającnaswojejdrodze,lekarza,pielęgniarkę
czynp.,fizjoterapeutęzachowującychsięnieprofesjonalnietraciza-
ufaniedotakichosób.Aabypomócjaknajlepiejpacjentowi,trzeba
przedewszystkimzdobyćjegozaufanie.Oczywiściejesttakżewie-
luludzi,przestrzegającychwartościmoralnych.Jamamwswoimży-
ciuzarównodobre,jakizłewspomnieniazwiązanezesłużbązdro-
wia.Czasamigdyidędolekarzaoczekującpomocy,zauważam,że
nieczerpieonzeswojejpracysatysfakcji,aludzitraktujejakokolej-
nenumerki,któresiędoniegozgłosiły.Nielubiębardzotakiegoza-
chowania.Nieakceptujęgo.Lekarzpowinienpodchodzićdoludziin-
dywidualnie,okazującimwtensposóbszacunek.Gdywidzęlekarza,
którystarasięogłębszykontaktzpacjentem,odrazumamdoniego
większezaufanie.Takbyłonp.,gdyposzłamdookulisty.Osoba,któ-
ramniebadała,byłabardzosympatyczna.Wprostemanowałaempa-
tią.Jejzachowaniebyłotakżebardzoprofesjonalnie.Rozmawiałaze
mną,udzielałamiwszelkichinformacji.Gdywchodziłamiwychodzi-
łam,wstawała.Wychodzączgabinetuczułamsiębardzousatysfak-
cjonowana.Myślę,żetakiegoczłowiekamogęuznaćzawzórlekarza.
Każdyczłowiekpracującywsłużbiezdrowiapowiniendążyćdo
tego,abyjegozachowaniebyłojaknajlepsze.Wtensposóbzysku-
jeonszacunekzarównoupacjentów,jakiuinnychosób,zktóry-
mipracuje.Mamnadzieję,żegdyudamisięzostaćlekarzem,nie
będępowielaćbłędów,któreprzeszkadzałymikiedyś,gdytojaby-
łampacjentem.
31