Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
BADANiE
537
Tabela8.9.Mięśniemająceswojeprzyczepypoczątkowenakrętarzuwiększym
Mięsieńgruszkowaty
Mięsieńpośladkowyśredni
Mięsieńpośladkowymały
Mięsieńzasłaniaczwewnętrzny
Mięsieńbliźniaczygórny
Mięsieńbliźniaczydolny
gouda,naguzkuczworobocznymmożnawyczućprzyczepynastępującychmięśni:
bliźniaczegogórnego,zasłaniaczawewnętrznegoibliźniaczegodolnego.
Mięsieńlędźwiowy
Przyczeppoczątkowymięśnialędźwiowegoznajdujesięwdolnejczęścikrętarzawięk-
szegoimożnagozlokalizowaćpoułożeniustawubiodrowegowmaksymalnejrotacji
wewnętrznej.Poodnalezieniugórnejczęścikrętarzawiększegoklinicystakontynuuje
badaniewkierunkutylnym/pośrodkowym/dolnymwtakisposób,abywyczućdolną
częśćkrętarzawiększego.
Tylnaczęśćuda
Układamypacjentanaboku.
Mięsieńczworobocznylędźwi
Mięsieńczworobocznylędźwinajlepiejwybadaćpalpacyjnie,kiedypacjentleżyna
bokuzramieniemodwiedzionympowyżejgłowy,takabyzwiększyłasięprzestrzeń
międzygrzebieniembiodrowymaXIIżebrem.
Guzowatośćkulszowa
Guzkulszowyjestnajlepiejwyczuwalnywpozycjileżącejnaboku,gdystawbiodrowy
jestzgiętypodkątem900(ryc.8.3).Wtejpozycjimięsieńpośladkowywielkiprzesuwa
siędogóry,coumożliwiabezpośredniebadaniedotykoweguzowatościkulszowej.
Wjejpobliżuwystępujewieleróżnychstrukturanatomicznych(tab.8.10):kaletkakul-
szowa,ścięgnomięśniapółbłoniastego,ścięgnogłowydługiejmięśniadwugłowego
Tabela8.10.Mięśniełączącesięzguzemkulszowym
Mięsieńpółbłoniasty
Mięsieńpółścięgnisty
Długagłowamięśniadwugłowegouda
Mięsieńprzywodzicielwielki
Mięsieńczworobocznyuda
Mięsieńbliźniaczydolny