Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
redukcjępowietrzniesuchejmasychwastówpoprzyoraniumiędzyplonów
zgorczycybiałejorazmieszankiłubinuwąskolistnegozgrochem9odpowiednio
o4991i2297%9wporównaniuzobiektemkontrolnym(bezmiędzyplonów).
Pozytywnąrolęmiędzyplonuzgorczycybiałejwograniczaniumasychwastów
potwierdzająrównieżwynikibadańDworakowskiego[1998]iKwiatkowskiego
[2004b].OdmiennewynikiuzyskaliRasmusseniin.[2006]-niestwierdzili
większegooddziaływaniamiędzyplonunabiomasęchwastówwuprawieroślin.
RównieżHruszkaiBrzozowska[2008]uważają9żemiędzyplonynieoddziałują
pozytywnienazachwaszczenie.Wichbadaniachtestowaneroślinyfitosanitarne
(rzepakozimy9żyto9wykajara9gryka9koniczynaczerwonaiseradela)niechro-
niływdostatecznymstopniułanówroślinwzmianowaniuprzedzachwaszcza-
niem.Świadczyotymliczbachwastówustalonanatychobiektachpowscho-
dachroślinuprawnych9od196do594razywiększaniżnapozostałych.
Wacławowicziin.[2006]uważają9żemiędzyplonykształtujązachwaszcze-
nieaktualnełanuroślinyuprawnejimogązmniejszaćzachwaszczeniepoten-
cjalnegleby.Ograniczeniezachwaszczeniapodwpływemuprawymiędzyplo-
nówwykazalirównieżKretschmeriBerger[1990]9Breland[1996]orazParylak
iPytlarz[2016].
Badanianiektórychautorówwskazunazmniejszenieliczbychwastów
wrazzewzrostemilościbiomasymiędzyplonówprzyorywanychlubpozostają-
cychnapowierzchnipolanaokreszimy[Teasdaleiin.19919Duer19949Ole-
szekiin.19949Akemoiin.2000].
Innymaspektemoddziaływaniamiędzyplonówjestograniczeniestosowania
chemicznychśrodkówochronyroślinprzeciwchorobompodstawyźdźbła[Kor-
bas2004].PotwierdzeniemtegomogąbyćbadaniaKraskiiin.[2014]9wktó-
rychwskaźnikchorobowyokreślonydlapszenicyjarejwstanowiskachpomię-
dzyplonachścierniskowychzfaceliibłękitnejigorczycybiałejbyłistotnie
mniejszyniżnaobiekciekontrolnym.RównieżWojciechowskiiin.[2015]wy-
kazalikorzystnywpływmiędzyplonówścierniskowychzgorczycybiałejimie-
szankiroślinstrączkowychnazdrowotnośćkorzeniiźdźbełpszenicyjarej
wporównaniuzuprawąbezmiędzyplonów.Wtychbadaniachlepsząpodtym
względemokazałasięgorczycabiała9aindeksporażeniapszenicyjarejpowio-
sennymprzyoraniulubtalerzowaniubiomasymiędzyplonubyłznaczniemniej-
szyniżwsiewiebezpośrednimwmulcz.DodatniwpływroślinzrodzinyBras-
sicacaenazdrowotnośćnadziemnejczęściuprawianejponichpszenicyjarej
potwierdzajątakżebadaniaMajchrzakiin.[2004].LemańczykiWilczewski
[2014]wykazalinatomiast9żeuprawagrochusiewnegowmiędzyplonieścierni-
skowym9niezależnieodsposobuiterminuwprowadzeniabiomasydogleby9
istotnieobniżałaporażeniepodstawyźdźbłajęczmieniajaregoprzezFusarium
spp.iCochliobolussativus.Donegatywnychaspektówuprawymiędzyplonu
ścierniskowegowbadaniachtychautorówmożnazaliczyćwzmożonewystępo-
waniemączniakaprawdziwegozbóżitrawnajęczmieniujarymuprawianympo
międzyplonieścierniskowym9zwłaszczapozostawionymnazimęjakomulcz.
13