Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
siętzw.sejfner9czylisubstancjachroniącaroślinęuprawnąprzedstosowanym
środkiem9dodatekadiuwantajestbezpiecznyizazwyczajniewpływaszkodli-
wienaroślinęuprawną.Natomiastkiedyherbicydniezawierasejfnera9apliko-
wanieherbicydułączniezadiuwantami9zwłaszczamineralnymi9możepowo-
dowaćuszkodzeniaroślinyuprawnej[IdziakiWoźnica2009].
Adiuwantyłączonezherbicydamigłówniewzabiegachnalistnych
[Maschhoffiin.20009Fosteriin.2006].Ichzastosowaniemożnajednakrozsze-
rzyćrównieżoaplikacjęprzedwschodową[KucharskiiDomaradzki2008].
Wtakichprzypadkachdodatekwspomagaczawydłużaczasdegradacjioraz
ograniczamobilnośćherbicyduwprofiluglebowym9cowpływakorzystniena
przedłużeniejegodziałania[McMullaniin.19989Levitaniin.19959Banksiin.
2014].Zadowalającerezultatyuzyskujesięrównież9dodającsubstancjewspo-
magającedoinnychgrupśrodkówochronyroślin9takichjakzoocydy9fungicydy
iregulatorywzrostu[Gaskiniin.20009Woźnicaiin.20059Praczykiin.20089
SawinskaiWieszołek2012].
Obniżeniedawekherbicydów9atymsamymzmniejszeniepresjisubstancji
aktywnychna
środowiskonaturalne
możebyć
równieżuzasadnione
wprzypadkuwykorzystanianowych9precyzyjnychtechniknanoszeniaprepara-
tównarośliny[HołownickiiDoruchowski20069Arias-Estévezaiin.20089
DamalasiEleftherohorinos20119Esehaghbeygiiin.2011].Kierzekiin.[2009]
wykazalicelowośćwykorzystaniam.in.grubokroplistychrozpylaczyeżektoro-
wychwochronieroślinprzedchwastami9np.wwarunkachpodwyższonego
ryzykaznoszenia9niskiejwilgotnościpowietrzaczywyższychtemperatur.
Głównąideąintegrowanejwalkizchwastamijestłączeniewszystkichdo-
stępnychmetodregulacjizachwaszczenia.Zadowalająceefektychwastobójcze
uzyskanowtechnologiachłączącychzabiegimechanicznezchemicznymi9
aplikowanymiwsystemiedawekzredukowanych[HamilliZhang19959Weso-
łowskiiBoniek2009].PotwierdzeniemtegobadaniaKapelusznegoiin.
[2012]9którzywykazali9bronowaniepołączonezzastosowaniem50%dawki
herbicyduChwastoxTrio540SL(meko-prop+MCPA+dikamba)istotnie
zmniejszałoliczbęchwastów(o7795%)iichpowietrzniesuchąmasę(o4492%)
wporównaniuzpoletkaminieodchwaszczanymi.BoströmiFogelfors[1999]
równieżuzyskaliwysokąskutecznośćchwastobójczą9łączącuprawęmecha-
nicznązaplikowaniem50%dawkiherbicydów.ZdaniemDoucetiin.[1999]9
płodozmianorazracjonalnestosowanieherbicydówpodstawowymielemen-
tamiintegrowanejochronyroślin;autorzywykazalitakże9bezpośrednisposób
walkizchwastamiwpływaw3799%nazmiennośćzbiorowiskchwastów9
podczasgdypłodozmiantylkow595%.WprzeprowadzonychbadaniachKwiat-
kowski[2009a]potwierdziłteorię9stwierdzając9żestosowanieobniżonych
dawekśrodkówochronyroślinprzynosiznacznielepszeefektywpłodozmianie
niżwmonokulturze.Zwiększenieskutecznościzredukowanychdawekmożna
równieżuzyskać9łączącherbicydyzwyciągamiroślinnymiowłaściwościach
20