Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
ROZDZIAŁ1
Wprowadzenie
Wbadaniacheksperymentalnychwobszarzepsychologiiodconajmniejkilku
dekadpróbujesięodpowiedziećnapytanie,czypercepcjaemocjizachodzibez
udziałuświadomości,czyteżobecnośćświadomościjestniezbędna,abynastą-
piłotrafnerozpoznanieemocji(np.Merikle,SmilekiEstwood,2001;Pessoa,
2005).Odpowiedźnatopytaniejestjednoznaczna-np.wwarunkachlabora-
toryjnychwykazano,żeosobybadanewstanierozpoznaćtrafnieekspresje
mimiczne,niemającświadomegoodczuciaprezentowanegobodźca(Esteves,
DimbergiÖhman,1994;Pessoa,2005).Podobnychodpowiedzidostarcza-
równieżnaukiomózgu,opartenazłożonychtechnikachpomiarowych,
np.neuroobrazowaniuczynnościowymrezonansemmagnetycznym(fMRI),
którewykazują,żewwarunkach,wktórychwidocznośćwyświetlanychbodź-
cówjestcelowopogarszana,obserwujesięsystematycznąaktywnośćneuro-
nalnąmózgu,mimożebadanitwierdzą,żeniemieliświadomościbodźców
(Pessoa,2010).Kolejnychdowodówempirycznychdostarczająbadanianeu-
ropsychologiczneślepowidzenia
1
pacjentówześlepotąkorową,którepokazują,
żetacypacjencimajązdolnośćwykryciabodźcówwzrokowych,mimożena
pytanieeksperymentatoraodpowiadają,żeniewidząbodźców.
1Pojęcieślepowidzenia(blindsight)jakopierwszywpsychologiieksperymentalnejwpro-
wadziłLarryWeiskrantz(1986),którywykazał,żeniektórzypacjencizuszkodzeniempierw-
szorzędowejkorywzrokowejV1,mimotrwałegoubytkuzdolnościwidzenia,potrafiąwykonać
zadaniadyskryminacjibodźcanapoziomienielosowym.Naprzykładwykonująprawidłowe
ruchysakadoweokawkierunkubodźcadocelowegoprezentowanegowobszarzeniedowidze-
niaczyteżudzielająpoprawnychodpowiedziprzyprezentacjitakichbodźcówwwarunkach
wymuszonegowyboru.Cowięcej,tacypacjencikonsekwentnieutrzymująwswoichsprawo-
zdaniach,żewtrakcieeksperymentujedyniezgadywaliobecnośćbodźca,niemającjego
świadomości.