Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
EdwinBendyk
10Dylematy
społeczeństwasieciowego
Nawetnajbardziejkonserwatywnibadaczeniemająwątpliwości,że
współczesnespołeczeństwaprzechodzągłębokątransformację.Fala
zmianprzeistaczawszystkiesferyludzkiegożycia.Gospodarkaulega
dematerializacjiiglobalizacji,kulturawkraczawepokępostkosmopoli-
tyzmu,przeobrażasięsenstakichpojęć,jakwładzaiprzemoc.Zmiany
wkodowaniuintymnościirewolucjawmedycynieprzekształcająrozu-
mienierodziny,miłościiprokreacji.
Uczenipodejmująwysiłkiopisaniarodzącegosięnowegoładu,okre-
ślającgoróżnymipojęciami.Społeczeństwoinformacyjne,społeczeństwo
wiedzy,społeczeństwopoprzemysłowe,ponowoczesność,późnanowo-
czesność,płynnanowoczesność,druganowoczesność,trzeciafala-to
tylkoniektórezkluczydozrozumieniaistotyzachodzącychprzemian.
Najbardziejpojemnawydajesięjednakkoncepcjaspołeczeństwasiecio-
wegosformułowanawlatach90.XXw.przezManuelaCastellsa(wyd.
oryg.1996,wyd.pol.2007).
19