Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Miłość-zazdrość-nienawiść.SauliDawid:trudnarelacja…
stwakróla,bootokomuśzluduudałosięzakraśćdonamiotukrólewskiego68.
SaulrozpoznałgłosDawida,któryporazkolejnyzapytałkróla:nCzemupan
mójścigaswegosługę?Cóżuczyniłem?Czypopełniłemcośzłego?[…]Król
bowiemIzraelawyruszył,abyczyhaćnamojeżycie,jaksiępolujenakuropa-
twępogórach”(1Sm26,19-20).Saulokazałskruchę.Przyznał,żezgrzeszył,
ścigającipragnączabićniewinnegoDawida,ipoprosiłgo,bywróciłnadwór,
obiecującjednocześnie,żejużnigdyniezrobimukrzywdy69.Dawidznałjuż
jednakdobrzewartośćprzysięgiSaulaidlategoodszedłwswojąstronę.ostat-
niezanotowaneprzezautoraksięgisłowaSaulatobłogosławieństwowypo-
wiedzianenadDawidem:nBąbłogosławiony,synumój,Dawidzie:napew-
noto,coczynisz,wykonaszzpowodzeniem”(1Sm26,25).Jesttowpewnym
sensieodpowiedźkrólanałaskaweipełneżyczliwościpostępowanieDawida
względemniego70.ByłotoostatniespotkanieSaulazDawidem.Wygnaniec
ukrywałsiępóźniejprzezjakiśczasuFilistynów,udającichprzyjaciela(por.
1Sm27,1-2Sm1,27).
Podsumowanieiocenabohaterów
HistoriarelacjikrólaSaulaiDawidakończysięwrozdziale31.Saulprowadzi
kolejnąwojnęzFilistynamiiprzegrywabitwęnawzgórzuGilboa(1Sm31,1).
Wwalceginietrzechsynówkróla,aonsamzostajeotoczonyprzezwroga.
Nieskuteczniepróbujepopełnićsamobójstwo,awkońcuumieradobityprzez
swojegogiermka.NawieśćośmierciSaulaDawidwracawrodzinnestrony
istopniowoprzejmujewładzęwkraju(2Sm2).
CzytającopowieśćoSauluiDawidzie,możnazauważyćznacznąróżnicę
ichcharakterów.Wydajesięzresztą,żetakieprzeciwstawieniesobiebohate-
rówbyłozamierzeniemautora1Sm.PrzezcałyczasSaulemkierujestrach-
widaćtoszczególniewopowiadaniachowalkachzFilistynamiiAmalekitami.
odmomentukiedySaulzostałodrzuconyprzezBogaizrozumiał,żejegoczas
natroniezbliżasiędokresu,zaczynadziałaćjakszaleniec.Jestbardzoniesta-
bilnyemocjonalnie,łatwoulegaporywomchwili71,przemieszczasiępocałym
krajuwpogonizaDawidem,któryprzecieżniejestjegowrogiem.ogarniago
wręczchorobliwaobsesja,byjaknajszybciejikażdymmożliwymsposobem
68
PodobniejakwwypadkuwydarzeńwjaskiniachEngaddichodzitutajopodkreś-
lenieBożejinterwencji.Małoprawdopodobne,byktokolwiekzdołałnawłasnąrękę
zakraśćsiędodobrzestrzeżonegoobozuwojskowego.KsięgiSamuela…,s.282.
69SaulnazywaDawidansynumój”(hebr.י
נב),comocnokontrastujezlekceważącym
stwierdzeniemnsynJessego”(hebr.ישיןב)z1Sm20,30.KsięgiSamuela…,s.235,283.
70
R.D.Bergen,1,2Samuel…,s.258.
71
KsięgiSamuela…,s.285.
25