Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
zbranży
ZAPRASZAMYNASEMAG2024
X
SzklarskiejPoręby.Tematprzewodnikonferen-
XVIIISympozjumNaukowo-Technicz-
neSEMAG2024odbędziesięwdniach
22-24maja2024r.wPiechowicachkoło
cjibrzmi:„Urządzeniaisiecielektrycznewener-
getyceiprzemyślewydobywczym-problemy
eksploatacyjne”.
KonferencjaSEMAGtoważnewydarzenie
wbranżyelektrycznej,abiorąwnimudziałnaj-
większeautorytetywtejdziedzinie.Tegorocz-
nesympozjumjestzatytułowane„Urządzenia
isiecielektrycznewenergetyceiprzemyśle
wydobywczym-problemyeksploatacyjne”.
OrganizatoremSympozjumjestSEP-Od-
działWrocławski,SekcjaElektrotechnikiiAuto-
matykiGórniczej,awspółorganizatorem-Sieć
BadawczaŁukasiewicz-InstytutTele-iRadio-
techniczny.
TematykategorocznegoSympozjumobej-
mujeponiższezagadnienia:
»Energiaelektryczna-nowoczesnemetody
pomiarowe,
»Problemypomiaruikompensacjimocybier-
nej,
»Elektroenergetycznaautomatykazabezpie-
czeniowa,
»Bezpieczeństwopracypodczaseksploatacji
urządzeńelektrycznych,
»PrzemysłowerozdzielniceSNinnwsyste-
machdystrybucjienergiielektrycznej,
»Odnawialneźródłaenergii,
»Nowoczesneurządzeniaiukładynapędowe
maszynprzemysłowych.
WskładKomitetuNaukowo-Technicznego
SEMAG2024wchodzą:prof.drhab.inż.Bogdan
Miedziński-przewodniczący,drhab.inż.Mar-
cinHabrych-sekretarznaukowyorazkilkuna-
stuczłonków,m.in.drhab.inż.AndrzejNowa-
kowskizSieciBadawczejŁukasiewicz-ITRWar-
szawa,prof.drhab.inż.StanisławKulaszWoj-
skowejAkademiiTechnicznej,drhab.inż.Ro-
bertKrólzPolitechnikiWrocławskiejoraz
mgrinż.JulianWiatrz„elektro.info”.
Patronathonorowysprawują:DziekanWy-
działuElektrycznegoPolitechnikiWrocławskiej
prof.drhab.inż.WaldemarRebizantorazPre-
zesOddziałuWrocławskiegoSEPEdwardZiaja.
Głównympatronemmedialnymwydarzenia
jestmagazyn„elektro.info”.
Oprac.red.
WARSAWELECTROINSTALEXPOPORAZPIERWSZY
W
branżyelektrotechniki.TematykaWarsawElec-
wPtakWarsawExpoodbyłosięnowe,
merytorycznewydarzeniedotyczące
dniach22-24listopada2023roku
troInstalExpooscylowaławokółteletechniki,
elektroenergetykiczytechnologiielektroter-
micznej.
TokolejnaimprezaPtakWarsawExpo,który
zdobywadoświadczenieworganizacjiuzna-
nychwbranżywydarzeń,takichjakMetaltech,
WoodTechExpo,HVACExpo,SolarEnergyExpo
czyWarsawIndustryWeek.Zrokunarokroś-
nierównieżliczbauczestnikówbiorącychudział
wwydarzeniachtowarzyszących,konferencjach
tematycznychczypokazach.