Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
nowości
NÓŻSKŁADANYDKFKSDMARKITAJIMA
N
idealnienadajesiędowykonywaniacięćpionowych.Doskonalepo-
óżskładanyDKFKSDjapońskiejmarkiTajimatowyjątkowena-
rzędzie,którełączywsobieprofesjonalnąjakość,kompakto-
wywyglądifunkcjonalność.Bardzoostre,utwardzoneostrze
radzisobierównieżprzytrudnychibardziejprecyzyjnychcięciach.
Ostrzemadodatkowenacięciawgórnejczęści,którepozwalająna
łatweusuwaniezadziorów.Istotnymelementemnożajestprzesu-
wanymechanizmblokadybezpieczeństwa,dziękiktóremumamy
pewność,żenóżniezłożysięprzypadkowowczasieużytkowania
orazostrzenierozłożysięsamopodczasprzechowywaniaczyprze-
noszenia.Nóżjestwyposażonywergonomiczną,antypoślizgową-
kojeść,któragwarantujepewnychwyt,równieżgdypracujemyw-
kawiczkach.Dodatkowymplusemjestumieszczonenakońcuręko-
jeścioczko,doktóregomożemyzaczepićuchwytczylinkęzabez-
pieczającą.DziękikompaktowejkonstrukcjinożamarkiTajimajest
onniezwyklepraktycznyiłatwydoprzenoszenia-złatwościąmie-
ścisięwkieszeni.Tonarzędzieniezwyklepraktyczneiuniwersalne.
Przydasiękażdemu-zarównoprofesjonalistom,jakiamatorom.Ja-
pońskamarkaTajimazapewnianajwyższąjakośćwykonaniaidba-
łośćodetale.Sprawdźcieteniinnejapońskieproduktynastronie
sklepuznarzędziamiprofitechnik.pl.
PRZELOTOWAZŁĄCZKAINSTALACYJNA2773INLINEDOPRZEWODÓWSZTYWNYCH
D
jeszczeniebyło!Zaichpomocąmożnana-
ziękitakimzłączkomodfirmyWAGO
ELWAGnaprawienielubprzedłużenie
przewodujesttakproste,jaknigdy
wetwnajmniejszychprzestrzeniach-szyb-
koibezużycianarzędzi-połączyćprzewo-
dyoprzekrojuod0,75do4mm
2
.Wystarczy
poprostuodizolowaćkońcówkęprzewodu
ibezużyciajakichkolwieknarzędziwsunąć
dozłączki-ibezpiecznepołączeniegotowe.
Przelotowazłączkainstalacyjnadoprze-
wodówsztywnych2773Inlinena-
dajesięidealniedołączeniaprze-
wodówwograniczonychprzestrze-
niach,atakżedoprzedłużaniazbyt
krótkichżyłwpuszkachinstalacyj-
nych,przedłużaniaprzewodówikab-
liorazichnaprawypouszkodzeniu.
Dziękiniejmożnałączyćżyłyprze-
wodoweszybko,prostoibezpiecz-
nie,nawetwograniczonychitrudno
dostępnychprzestrzeniach.Wprzy-
padkunaprawyuszkodzonychprze-
wodów-dziękiniewymagającej
serwisowaniatechnicesprężynowej
iużyciukoszulkitermokurczliwej-
złączkatamożebyćrównieżzasto-
sowanapodtynkiem,wmiejscunie-
dostępnym.Adziękikompaktowejiniezwy-
klekrótkiejobudowie(tylko29mmdługości),
możliwejestłączeniepojedynczychżyłna-
wetwnajmniejszychprzestrzeniach,ponie-
ważkilkazłączekprzelotowychmożnaumieś-
cićjednapodrugiej,oszczędzającwtenspo-
sóbmiejsce.
Złączkamawyprofilowanyuchwytzapew-
niającykomfortowąobsługę,aprzezroczy-
staobudowazapewniałatwąkontrolępoło-
żeniaprzewodu.Dziękinadrukowanemuna
obudowieprzymiarowiłatwojestteżkontro-
lowaćprawidłoweodizolowanieprzewodu.
Maksymalnaobciążalnośćprądowaprzewo-
du4mm²wynosi32A.Najważniejszezalety
złączkito:bezpieczneiniezawodnełączenie,
oszczędnośćmiejsca,beznarzędziowatech-
nikazaciskupush-in.ZłączkaInline2773nie-
razuratujetrudnąsytuację-będzieniezastą-
pionympomocnikiemkażdegoelektroinsta-