Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
1
OdWegeneradotektonikipłyt
„Patrzącnamapęświata,upewniamysięniezbicie,żeAmerykaoderwałasięodStare-
goŚwiataiżenacałejswejdługościodpowiadadoskonalezachodniejczęścinaszegokon-
tynentu,poprzezwybrzeża,któreznajdująsięnaprzeciwkocałejdługościEuropyiAfryki”.
Takpisałw1858r.Holender,AntonioSnider-Pellegrini,wksiążceLacréationdumondeet
sesmystèresdévoilés(Stworzenieświataijegoodsłoniętetajemnicetłum.L.Czechow-
ski).Toonprzedstawiłporazpierwszywhistoriirysunekukazującypołączonekontynenty
(ryc.1).Ichrozerwanietłumaczyłkataklizmem,którymiałsięwydarzyćkilkatysięcylat
temu.Jegozdaniemjednościąkontynentównajlepiejmożnawytłumaczyćpodobieństwa
skałifaunykarbońskiejpoobustronachoceanu.Choćbyniewiemjaknaiwnebyłypróby
tłumaczeniaprzyczynoderwaniasięodsiebiekontynentów,stanowiąoneniezbitydowód,
żeideadryfukontynentównarodziłasięnawielelatprzedWegenerem.Możnasiępowo-
łaćnadziełoNovumOrganumFrancisaBacona,angielskiegofilozofazprzełomuXVI
iXVIIw.,któryzwróciłuwagęnapodobieństwokonturówAfrykiiAmerykiPołudniowej.
Ryc.1.A.Snider-Pellegrini(1859)uważał,żeOceanAtlantyckipowstał
wwynikuodsunięciasięAmerykiodAfrykiiEuropy
20
1.OdWegeneradotektonikipłyt