Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
1
Względność
ibezwzględność
1.1
Metafizykaamyślenierefleksyjne
Jakmożnapomyślećto,cobezwzględne,wmetafizycznym,
awięcnielokalnymsensietegosłowa?Czymożnamówić
osymetriachiniezmiennikach,któreniebyłybyzrelatywi-
zowanedojakiegośtypuukładówodniesienia,np.fizycz-
nych,ijakiegośrodzajuprzekształceń,np.przekształcenia
Lorentza?Wydajesię,żenieiżejedyne,comożnatutajosią-
gnąć,topewneanalogiemiędzyróżnymitypaminiezmien-
ników.Analogietemogąmiećczystoprzygodnycharakter
inieświadczyćoistnieniujakichkolwiekgłębszychzwiąz-
kówisymetrii,przekraczającychnp.granicemiędzytym,co
fizyczne,matematyczneiumysłowe.Obiekcjatazakłada
jednakprawomocnośćmetafizycznegowswejistocierozróż-
nieniamiędzytym,coprzygodne,atym,cokonieczneczy
istotne.Sądzę,żespośródwielupojęćirozróżnieńprzekaza-
1.WZGLĘDNOŚĆIBEZWZGLĘDNOŚĆ
25