Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Wstęp
Kapitalizmodswychpoczątkówrozwijałsiędzięki
znajdowaniunarzędzieksploatacjiwciążnowych
obszarówświataorazjeszczeniepodbitychwymiarów
człowieczeństwa.Wtymsensieprzyłączałdoswego
imperiumnowekontynentyiterytoria,wreszcienie
zostałojużnieomalnic,comożnabyłobyjeszcze
przyłączyć.Dziśpanujeonniepodzielnienacałymświecie
iniemajużpozaKoreąPółnocnążadnegokraju,który
oparłbysięlogicejegodziałania.Wtymsensiemożna
powiedzieć,żenapotkałonkresswejekspansji
geograficznejwograniczonościterytorialnejświata,choć
trzebapamiętać,żewciążniepodbitepozostająArktyka
iAntarktyda.Zkoleiwwymiarzeposzerzaniaswego
władztwanadczłowiekiemjegokreswyznaczaobecna
odkilkudziesięciulattendencja,abyobjąćzakresem
pracy,którąmożewykonywaćpracownikjegocałość,
aniejedynieczęść.Stądomawianaprzezmniewtekście
Losypracy
„pracaemocjonalna”,czymożelepiej
„pracaemocjami”,opisywanaznakomicieprzezwybitną
amerykańskąsocjolożkęArlieRussellHochschild(do
zrozumieniategoprocesuprzyczyniłasiętakżegrupa
marksizującychfilozofówwłoskich).Pookresiedominacji
pracyfizycznej(nowoczesność),pracyintelektualnej
(późnanowoczesność)nastąpiłmoment,gdypojawiłosię
oczekiwanie,abywprocesiepracyzaangażowaćcałego
siebie,niepozostawiającdlasiebiejużnic
(ponowoczesność).Dalejpójśćwtymprocesie
eksploatacjiludzkiejpracyjużniemożna,nicjużbowiem
niezostałodoeksploatowania.Wciążmożnajeszczeprzy
pomocynarzędzi
coachingu
procestenudoskonalać,ale
generalnieniemajużwczłowiekużadnegotakiego
zakątka,którymógłbyjeszczezostaćpoddanylogice
utowarowieniaiwprzęgnięciawproceskapitalistycznej
wymiany.Wszystko,cobyłodopodbiciazostałopodbite,