Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
KSeF
.Wdrożeniewsektorzefnansówpublicznych
ichobiegu,atakżewprocedurachwewnętrznychjednostki,zarządzeniach,umowach
iregulaminach.Ponadtotrzebabędzieopracowaćnoweprocedury,np.wzakresie
zarządzaniauprawnieniamidokorzystaniazKSeF(zwłaszczawJSTiichjednostkach
organizacyjnych)czypostępowanianawypadekniedostępnościKSeF
.Istotnąiskom-
plikowanąkwestiąbędzieustaleniezasaddotyczącychuprawnieńdokomunikacji
zKSeFwzakresiewystawianiaiodbiorufaktur,atakżezarządzaniauprawnieniami,
zwłaszczawjednostkach,wskładktórychwchodządziesiątkialbonawetsetkijed-
nostekorganizacyjnych.WprocesiewdrożeniaKSeFtrzebabędziewięcuwzględnić
wieleaspektówspozaobszaruinformatycznego,bezktórychniebędziemożliwepra-
widłowewypełnienienowychobowiązków.
WdrożenieKSeFjestprzedsięwzięciemzłożonym.Dlategojużterazwartoprzygo-
towaćsiędotychzmianinowościwfakturowaniu.Wniniejszejksiążceprzedstawio-
noszczegółowezałożeniadotyczącefunkcjonowaniaKSeF
,atakżepraktyczneaspekty
związanezprocesemprzygotowaniadostosowaniafakturustrukturyzowanych,zilu-
strowaneponad70odpowiedziaminapytaniaiprzykładami.
Zopracowaniamożnadowiedziećsięm.in.:
.cotojestKSeFicotojestfakturaustrukturyzowana,
.odkiedyjednostkibędąmusiałyobowiązkowoposługiwaćsięKSeFprzyfakturo-
waniu,czyformapapierowafakturzostaniecałkowiciewyeliminowana,
.jakzabraćsiędowdrożeniaKSeFwjednostkachijakkorzystaćzKSeF
,
.jakiebędąobowiązywałyzasadywystawiania,przesyłaniaiodbieraniaorazkory-
gowaniaiprzechowywaniafakturustrukturyzowanych,
.którympracownikomijaknadaćuprawnieniadoKSeF
,jakiemetodyuwierzytel-
nianiasięwKSeF
,jakjednostkiscentralizowanebędąsięlogowałydoKSeF
,wjaki
sposóbposzczególnejednostkiscentralizowaneposługującesięnapotrzebyrozli-
czeńVATwspólnymNIPjednostkinadrzędnejbędąmogłyidentyfikowaćswojefak-
turyustrukturyzowane,
.jakiedokumentybędąnadalprzesyłanepozaKSeF
,
.cotrzeba,acomożnaumieścićwtreścifakturyustrukturyzowanejijejwizualizacji,
.jakwystawiaćfaktury,gdyKSeFniedziała,
.jakiekarygrożązaniedopełnienieobowiązkówzwiązanychzKSeF
.
6