Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
1.CotojestKrajowySysteme-Faktur(KSeF)odkiedyobowiązujeorazkogoiczegodotyczy
9)zmianywzakresiezasadrozliczeńpracowniczychwzwiązkuzotrzymaniemfak-
turyustrukturyzowanejwKSeF
,
10)zmianywzakresieustalonychterminówpłatnościpowiązanychzwystawieniem
iotrzymaniemfaktury,
11)dostosowanieprocesuarchiwizacjifakturwzależnościoddecyzjidotyczącejdo-
datkowegoarchiwizowaniae-fakturwewłasnymzakresie,mimoichprzechowy-
waniawKSeFprzezokres10lat,
12)określeniewłaściwychprocesównawypadekawariisystemulubniedostępności
postroniejednostki.
ProceswdrożeniaKSeFbędziesporymwyzwaniemdlainformatyków(programi-
stów).KorzystaniezKSeFwiążesięzkoniecznościądostosowaniasystemówin-
formatycznych,awszczególnościoprogramowaniaksięgowegojednostkiisystemu
fakturowania.WdrożenieKSeFniedotyczytylkoksięgowości.
Problem4
NajakieobszarypozaksięgowymmożemiećwpływwprowadzenieKSeF?
OpróczksięgowościwdrożenieKSeFzdecydowaniebędziemiałowpływtakżena
inneobszarydziałalnościjednostki.
Przykładowozmianyobejmąkilkakwestii.
1.Processprzedażyizakupów,jeślidofakturdołączanezałącznikizałączników
niebędziedałosięprzesłaćdonabywcyzwykorzystaniemKSeF
.Wpraktyceozna-
czato,żebędąprzesłaneoddzielnieodfaktury,np.mailem.Następnienabywca
będziemusiałdopasowaćjedowłaściwejfaktury(dlategowartowrazzzałączni-
kiemprzesyłaćnabywcyjasnewskazaniefaktury,którejdotycządokumenty).
2.Proceduryrozliczaniazakupówpracowniczychdotychczaspracownikmógłsię
rozliczyćzpracodawcąnapodstawiefakturywystawionejnajednostkę,którą
otrzymywałwmomenciezakupu(np.zazatankowanepaliwo).Powprowadzeniu
KSeFtakafakturaniezostaniewydanapracownikowi.Jednostkaotrzymabez-
pośredniowKSeF
.Tobędziewiązałosięzkoniecznościąwprowadzeniaprocesu
umożliwiającegodopasowaniefakturydopracownika,którydokonałzakupu.
3.Regułykomunikacjizkontrahentaminp.wprzypadkurelacjizkontrahentami,
którymkoniecznebędzieprzesłaniewuzgodnionysposóbwizualizacjifaktury
ustrukturyzowanejpozaKSeF(np.podatnicyzwolnienizVAT).
Problem5
Czydostosowanieoprogramowaniafnansowo-księgowegojednostkidowdro-
żeniaKSeFbędziedodatkowopłatne?Czybędzietozrobionewramachutrzy-
mania/dostosowaniaFKdoprzepisówprawa?
Nieprzewidzianożadnejpomocyfnansowejaniulgzwiązanychzkoniecznościądo-
stosowaniaprzezpodatników(jednostki)ichoprogramowaniadokorzystaniazKSeF
.
ZatemjeślijednostkazdecydujesięnadostosowaniewłasnegooprogramowaniaFK,
tobędziemusiałapokryćponiesionewydatkizwłasnychśrodków.
11