Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Prze-powieść
Opowieśćfilmowąpoprzedzamprze-powieścią:
owydarzeniachzżyciaiwydarzeniachpowiązanych
zżyciemAdamaMickiewiczawlatach1840–1855.Prze-
powieśćmówiotakzwanych„faktach”,czyliotym,
cosięwydarzyło.Opowieśćfilmowadotyczywydarzeń,
któremogłysięwydarzyćnastykuwypadków
wydarzonych,czyliopowieśćfilmowaodkrywatajemne
iintymnezwiązkipomiędzywypadkami.
Odkrycietajemnychiintymnychzwiązkówpomiędzy
wypadkami(zadanieartysty),wydarzonymiwciągu
siedemdziesięciuczterechdniinocyAdama
MickiewiczapodróżynaWschód:doStambułu
(Konstantynopola)idoBurgas,wciągutysiąca
siedmiusetsiedemdziesięciusiedmiu(bezkilkuminut)
godzinWielkiegoWędrowania,od22września
do26listopada1855roku,wymagaprze-powiedzenia
wydarzeńzżyciaAdamaMickiewiczaconajmniej
odroku1840(zadaniehistoryka).
Historykstarasiędotrzećdoprawdy.Artystateż
starasiędotrzećdoprawdy,aletrochęinaczejniż
historyk:przezudanąfikcję.Fikcjaudajesięwtedy,
kiedyodsłaniaukrytezakamarkiprawdyhistoryka,czyli
fikcjajestprawdziwa,jeślijestnie-udana.Historyka
iartystęłączypotrzebaopowiadaniahistorii.
Opowieścihistorykaiartystytworząotwartącałość,
bosamąhistorięopowiedziećmożnajeszczeraz
ijeszczeraz,imożnaopowiadaćdopóty,dopókisens
opowieścisięniewyczerpie.Aponieważsens
ciekawychopowieścinigdysięniewyczerpuje,nie
możnazaniechaćichprze-powiadania.
Krótkąkronikęwydarzeńopieramnawielkimdziele:
naodpowiednichtomach
Kronikiżyciaitwórczości
AdamaMickiewicza
orazna„kroniczkach”