Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
RozdziałI.Prawożywnościowe
się,żewszystkieteprzepisy,niezależnieodtego,czyznajdująsięwsekcji
zatytułowanejflzasadyogólne”,flogólnewymogi”czyflogólneobowiązki”
statuująpodstawowezasadypraważywnościowego,aróżnicymiędzy
nimimożnasiędopatrywaćjedyniewkręguadresatów,tj.zasadyogólne,
wtymcelepraważywnościowego,kierowaneprzedewszystkimdo
organówwładzy,ogólnewymogigłówniedopodmiotówprowadzących
przedsiębiorstwospożywcze,aogólneobowiązkiwrównejmierzedoobu
grupadresatów138.Podziałtenniejestjednakścisły.Wkażdejzwyżejwy-
mienionychgrupprzepisówmożnabowiemznaleźćtakie,którekierowa-
newprostdopodmiotówprowadzącychprzedsiębiorstwospożywcze,
jakidoorganówwładzy.
Wświetlebrzmieniaart.5rozporządzenianr178/2002wymienione
wnimceleniecelamijedynietegoaktuprawnego,alecałegoprawa
żywnościowego(któretakżezostałozdefiniowanewtymrozporządze-
niu)139.Konsekwencjąwyraźnegouregulowaniacelówpraważywnościo-
wegowrozporządzeniuParlamentuEuropejskiegoiRadyjestto,żezgod-
niezzasadąpierwszeństwaprawaunijnegoniejestdopuszczalneprzyj-
mowanieprzezposzczególnepaństwaczłonkowskieaktówprawnych
zzakresupraważywnościowego(wrozumieniunadanymmudefinicją
zawartąwrozporządzeniunr178/2002),wktórychzakrescelówbyłby
modyfikowanywstosunkudoart.5rozporządzenianr178/2002(mody-
fikacjatychcelówmożebyćdokonanawyłączniewunijnymakciepraw-
nymiwpraktyceniekiedyjestonadokonywana)140.
Celeteprzywoływanewewszystkichunijnychaktachzzakresu
praważywnościowego,przyczymzależnieodzakresudanegoaktupraw-
negonaciskkładzionyjestnaróżnecele.Łącznaanalizaprzepisuokreśla-
jącegocelepraważywnościowego,zprzepisamizawartymizarówno
wrozporządzeniunr178/2002,jakiwwieluinnychaktachpraważyw-
nościowego,pozwalanawskazaniepewnychcechcharakterystycznych
dlaposzczególnychcelówpraważywnościowego.
138
Zob.ibidem.
139
Zob.B.vanderMeulen,TheFunctionofFood...,s.85;D.Pisanello,WhatdoFoodSafetyand
FairTradeStandfor?ReconcilingtheTwofoldObjectiveofEUFoodLaw,EFFL2009,nr5,s.321;A.Ger-
mano,E.Rook-Basile,DefinitionofEuropeanFoodLaw(wo)L.Costo,F.Albisinni(red.),EuropeanFood
Law,Viterbo2012,s.93.
140
Zob.B.vanderMeulen,TheFunctionofFood...,s.86;B.vanderMeulen,M.vanderVelde,
EuropeanFoodLaw...,s.265;A.Germano,E.Rook-Basile,DefinitionofEuropeanFood...,s.117.
58