Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
WSTĘP
Zaplanowanyiprzemyślanyprojekt„Elementyprofesjonalizmu”
miałnaceluprzedstawienieopiniimłodychludzistudentówkie-
runkulekarskiegonatematróżnorakichaspektówpolskiejochro-
nyzdrowia,azwłaszczajejorganizacji,dostępności,skuteczności,
łatwościskorzystaniazjejusługwraziepotrzeby,aleteżniewykorzy-
stywaniabezpotrzebykomunikacjiinterpersonalnej:lekarz–chory,
lekarz–pielęgniarka.Przygotowanietakichminiesejówpolegało
nawykorzystaniuosobistychirodzinnychdoświadczeńżyciowych
zzastosowaniemdostępnejdlanichwiedzysocjologicznejipsy-
chologicznej.Ponadtowwieluesejachwykazanoniedogodności
itrudnościwkształceniunastudiachlekarskich.Bardzoważną
składowąprojektubyłopozyskanieinformacjinatematmodelo-
waniasylwetkietyczno-zawodowejipsychologicznejwspółczesne-
golekarza,skalioczekiwaństudentówwzględemprocesukształce-
niaprzeddyplomowego,podyplomowego,specjalizacyjnegooraz
uczestnictwawdrodzeawansunaukowego.Jakteproblemywidzia-
neoczamistudentówmożnaprzełożyćnaoczekiwaniespołeczne,
jakimabyćmodellekarzaprofesjonalisty?
Przedłożoneopiniestanowiłyjedenzelementówpoznaniakaż-
degostudentajakouczestnikastudiówkierunkulekarskiegoWy-
działuLekarskiegoiNaukoZdrowiuUniwersytetuJanaKocha-
nowskiegowKielcach.Znaczącaczęśćesejówzostałaprzedstawio-
nazimienieminazwiskiemautora.Częśćautorówżyczyłasobie
utajnieniaimieniainazwiska,coteżzostałouhonorowane.
Wartościoweminieseje,ozróżnicowanejtematyce,przedsta-
wiająobrazfunkcjonowaniasystemu,jejuczestników,lekarzy,pie-
lęgniarekiinnychprzedstawicieliochronyzdrowia,ajednocześnie
5