Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
©CopyrightbyWydawnictwoLekarskiePZWL,Warszawa2006
Wszystkieprawazastrzeżone.
Przedrukireprodukcjawjakiejkolwiekpostaci
całościlubczęściksiążkibezpisemnejzgody
wydawcyzabronione.
Dawkowanieleków
AutorzyiWydawnictwodołożyliwszelkichstarań,abywybóridawkowanie
lekówwtymopracowaniubyłyzgodnezaktualnymiwskazaniamiipraktykąkli-
niczną.Mimoto,zewzględunastanwiedzy,zmianyregulacjiprawnychinie-
przerwanynapływnowychwynikówbadańdotyczącychpodstawowychiniepo-
żądanychdziałańleków,Czytelnikmusibraćpoduwagęinformacjezawarte
wulotcedołączonejdokażdegoopakowania,abynieprzeoczyćewentualnych
zmianwewskazaniachidawkowaniu.Dotyczytotakżespecjalnychostrzeżeń
iśrodkówostrożności.Należyotympamiętać,zwłaszczawprzypadkunowych
lubrzadkostosowanychsubstancji.
Redaktormerytoryczny:MatgorzataWarowny
Redaktortechniczny:MariaKarczewska
Korekta:Zespót
Recenzent:Gra˝ynaSzamkotowicz
Projektokładkiistrontytułowych:DariuszMiroński
Zdjęcienaokładcepochodzizpozycji-W.Domagała,M.Chosia,
E.Urasińska:Atlashistopatologii.Wyd.LekarskiePZWL,
Warszawa2007.
ISBN83-200-3225-3
WydanieI
WydawnictwoLekarskiePZWL
00-251Warszawa,ul.Miodowa10
tel.+48(22)695-40-33
Księgarniawysyłkowa:
tel.+48(22)695-44-80
infolinia:0-801-142-080
www.pzwl.pl
e-mail:promocja@pzwl.pl
Składiłamanie:Mater,Warszawa
Drukioprawa:DrukarniaABEDIK,Poznań