Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
1
CZYMJESTNOWOTWÓR,
CZYLIWSTĘPDOBIOLOGII
NOWOTWORÓW
WiesławW
.J´drzejczak,AndrzejDeptała
Nowotwórjestnabytąchorobągenetyczną.Cechamiswo-
istyminowotworuniekontrolowanywzrostirozmna-
żanie,któreniezależneodfizjologicznejhomeostazy
ustrojowej.Dorozwojunowotworuprowadzizreguły
kilkazmiangenetycznychorazepigenetycznych,zwanych
onkogenezą.
Zmianywaparaciegenetycznymkomórkiskutkiemmuta-
cji,spowodowanychprzezprzypadkowybłądpodczaspodziału
komórkialbowywołanychprzezczynnikzewnętrzny.tomu-
tacjesomatyczne,tzn.zachodzącetylkowkomórceulegającej
przemianienowotworowej,komórcejużwcześniejzróżnicowanej
dookreślonejtkanki.Jednakżeniektórezmianymogąteżzacho-
dzićnapoziomiekomórekrozrodczychiwtedyonedziedzicz-
neiobecnewewszystkichkomórkachorganizmu.Zwykle
dotycząonetzw.antyonkogenów(patrzdalej).Zpunktuwidzenia
przemianynowotworowej,mutacjepowodująwkomórce:
stałepobudzeniewzrostu;
zahamowanieobumieraniawmechanizmieapoptozy;
brakkontrolireplikacjiizaburzeniawregulacjicykluko-
mórkowego;
nieprawidłowedziałanieczynnikówtranskrypcyjnych.
Zaburzeniaepigenetycznetotakie,któreniedotycząstruk-
turysamegogenu,aleupośledzająjegofunkcje(np.metylacja
14