Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Dutton’sOrthopedicSurvivalGuide,ManagingCommonConditions,ISBN978-0-07-171510-2
Copyright©2011byMcGraw-HillEducation.Allrightsreserved.
©CopyrightbyWydawnictwoLekarskiePZWL,Warszawa2014
Wszystkieprawazastrzeżone.
Przedrukireprodukcjawjakiejkolwiekpostacicałościbądźczęściksiążkibezpisemnejzgody
wydawcyzabronione.
Autor,TłumaczeiWydawnictwodołożyliwszelkichstarań,abywybóridawkowanielekóworaz
wybórimetodykazabiegówterapeutycznychwtymopracowaniubyłyzgodnezaktualnymi
wskazaniamiipraktykąkliniczną.Mimoto,zewzględunastanwiedzy,zmianyregulacjipraw-
nychinieprzerwanynapływnowychwynikówbadańdotyczącychpodstawowychiniepożąda-
nychdziałańlekóworazzabiegówterapeutycznych,Czytelnikmusibraćpoduwagęinformacje
zawartewulotcedołączonejdokażdegoopakowanialekuorazinformacjeproducentasprzętulub
autorówmetod,abynieprzeoczyćewentualnychzmianwewskazaniachidawkowaniulekuoraz
wewskazaniachizasadachstosowaniazabiegówterapeutycznych.Dotyczytotakżespecjalnych
ostrzeżeńiśrodkówostrożności.Należyotympamiętać,zwłaszczawprzypadkunowychlub
rzadkostosowanychsubstancjioraznowychlubrzadkostosowanychmetodterapeutycznych.
Wydawca:JolantaJedlińska
Redaktorprowadzący:BarbaraNowak-Pacholczak
Redaktorzymerytoryczni:DorotaKassjanowicz,BarbaraNowak-Pacholczak,MagdalenaPluta
Producent:MagdalenaPreder
Projektokładkiistrontytułowych:LidiaMichalak-Mirońska
Ilustracjanaokładce:AgencjaFotograficznaShutterstock
WydanieI
Warszawa2014
ISBN978-83-200-4769-1(t.1-4)
ISBN978-83-200-4767-7(t.3)
WydawnictwoLekarskiePZWL
02-460Warszawa,ul.GottliebaDaimlera2
tel.22695-43-21;infolinia:801-142-080
www.pzwl.pl
Księgarniawysyłkowa:
tel.22695-44-80
e-mail:wysylkowa@pzwl.pl
Składiłamanie:GABOs.c.,Milanówek
Drukioprawa:PabianickieZakładyGraficzneS.A.,Pabianice