Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
©CopyrightbyWydawnictwoLekarskiePZWL,Warszawa2006
Wszystkieprawazastrzeżone.
Przedrukireprodukcjawjakiejkolwiekpostacicałościbądźczęściksiążki
bezpisemnejzgodywydawcyzabronione.
Redaktords.publikacjipopularnonaukowych:AgataGóra
Redaktormerytoryczny:Anna¸agoda
Redaktortechniczny:JacekPiotrowski
Korekta:Zespół
Projektokładkiistrontytułowych:KatarzynaAderek
AutorzydziękująpaniRenacieGajowiakzapomoc
wprzygotowaniutekstówdodruku.
Dawkowanieleków
AutorzyiWydawnictwodołożyliwszelkichstarań,abywybóridawkowanielekówwtym
opracowaniubyłyzgodnezaktualnymiwskazaniamiipraktykąkliniczną.Mimoto,ze
względunastanwiedzy,zmianyregulacjiprawnychinieprzerwanynapływnowychwyni-
kówbadańdotyczącychpodstawowychiniepożądanychdziałańleków,Czytelnikmusi
braćpoduwagęinformacjezawartewulotcedołączonejdokażdegoopakowania,abynie
przeoczyćewentualnychzmianwewskazaniachidawkowaniu.Dotyczytotakżespecjal-
nychostrzeżeńiśrodkówostrożności.Należyotympamiętać,zwłaszczawprzypadkuno-
wychlubrzadkostosowanychsubstancji.
ISBN83-200-3468-X
WydanieI
WydawnictwoLekarskiePZWL
00-251Warszawa,ul.Miodowa10
tel.(0-22)695-40-33
Księgarniawysyłkowa:
tel.(0-22)695-44-80
infolinia:0801-142-080
www.pzwl.pl
e-mail:promocja@pzwl.pl
Składiłamanie:Mater
Drukioprawa:WrocławskaDrukarniaNaukowa