Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
1.GeopolitycznepołożeniePolski
sprawach,atakżetrwającykonfliktnaUkrainiepowodująkoniecznośćszcze-
gólnegozabezpieczenianaszejwschodniejgranicy.Jejznaczeniejestistotne
nietylkozpunktuwidzeniaobronykraju,lecztakżezewzględunaprzyna-
leżnośćPolskidoorganizacjimiędzynarodowych.Wschodniagranicajestnie
tylkowschodniąflankąNATO,lecztakże,zgodniezukłademzSchengen,
zewnętrznągranicąUniiEuropejskiej.
Dużeznaczeniedladotychczasowegopostrzeganiaśrodowiskabezpie-
czeństwawEuropiemiałaaneksjaKrymuprzezFederacjęRosyjskąorazpo-
wstaływjejwynikurosyjsko-ukraińskikonfliktwDonbasie.Wydarzeniate
zmieniłysposóbpostrzeganiabezpieczeństwaprzezpaństwopolskieoraz
społecznościmiędzynarodowe.KonfliktnaUkrainiejużniejestpostrzegany
litylkojakoepizodmilitarno-politycznywEuropieWschodniej.Niemazłu-
dzeńcodotego,żemaonregionalnyiglobalnywymiar,cowkonsekwencji
powodujewielewyzwańizagrożeńdlaświatowegosystemubezpieczeństwa.
Zcałąodpowiedzialnościąmożnastwierdzić,żewydarzeniateprzekształciły
sięwzamrożonykonflikt,któryzagrażabezpieczeństwuistabilizacjinietylko
nakontynencieeuropejskim,lecztakżenacałymświecie.Zarównowlitera-
turzeprzedmiotu,jakiwdyskursiepublicznymjestonokreślanymianem
wojnyhybrydowej.Możnadomniemywać,żezestronyRosjipolitykawzglę-
demUkrainystanowietaprealizacjikoncepcjiodbudowymocarstwowejpo-
zycjiorazdominacjinaobszarzepostradzieckim.Zkażdymkolejnymrokiem
przedłużającegosiękonfliktunaUkrainiedostajemypotwierdzenienazała-
maniesięobowiązującegoodponaddwóchdekadsystemubezpieczeństwa
międzynarodowegonaosiRosja-NATO.Wydarzeniateniepozostajątakże
bezwpływunasystemybezpieczeństwanarodowegoposzczególnychpaństw
SojuszuPółnocnoatlantyckiego,wtymzwłaszczarepublikbałtyckichiPolski.
PoprzezaneksjęKrymuorazdziałanianaUkrainieRosjapokazałaspołeczno-
ścimiędzynarodowejswojeambitneplanywobecobszarówdawnegoZSRR.
MiędzynarodowarównowagasiłwEuropieŚrodkowo-Wschodniej,ukształ-
towanapojegorozpadziewprzeciąguminionychlat,obecniejużprzestała
obowiązywać.PolskajakokrajgraniczącyzarównozRosją(obwódkalinin-
gradzki),jakistanowiącyzewnętrznegraniceNATOjestważnymobszarem
geopolitycznymmającymznaczeniezpunktuwidzeniazmieniającejsięrów-
nowagisił.
W„BiałejksiędzebezpieczeństwanarodowegoRzeczypospolitejPolskiej”
zapisano,że„[ł]geopolitycznepołożeniePolskimiędzyZachodemaWscho-
dembyłonajważniejszymstrategicznymczynnikiem[ł]determinującym
istotęicharakterinteresównarodowychicelówstrategicznychwdziedzinie
|30