Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Samnałonienatury
„Wpaździernikowywieczórbyłamsamanadalekiej
odmiastawyspieArchipelaguSztokholmskiego.Tylko
morzeija,czułamsięsilna.Wswoichnotatkach
zapisałamwtedy:
»Byciesamąw‘środowisku’,wktórymwszyscy
kogośmająalbonormyzalecają,bykażdybyłzkimś,
wywołujeniepokój.Byciesamotnąw‘środowisku’,
wktórymniema‘żadnych’innychludzi,awszystkie
normybardzooddalone,wywołujepoczuciewłasnej
niezłomności«”[11].
Wjęzykuniemieckimistniejesłowo
Waldeseinsamkeit
opisującespecjalnedoznaniesamotności,którego
możnadoświadczyćjedyniewlesie.Wjęzyku
szwedzkim,podobniejakwpolskim,niematakiego
słowa.AletowłaśnieSzwecjajestkrajem,wktórym
samotnośćwlesielubwjakimśinnymmiejscunałonie
naturyjeststanem,zaktórymsiętęskni,któregosię
szukaiktórysięcelebruje.
TonałonienaturySzwedziodnajdująsiebiesamych.
Tonaturadajeimprzeżyciaduchowe,którychnie
doświadczająwkościele.Szwecjatokraj,którego
mieszkańcysceptycznienastawieniwzględem
wszelkichreligiizinstytucjonalizowanychidefiniująsię
zazwyczajjakoagnostycy.Oczywiściewkrajutak
wielokulturowymznajdziesięteżmiejscedla
religijności,nawettejżarliwej,alenaperyferiach
głównegonurtużyciaspołecznego.Wsposobie
myśleniaidziałaniarodowitych,zsekularyzowanych
Szwedówmożnazkoleidoszukaćsięelementów
moralnościprotestanckiej,alejejobecnośćniejest
dokońcauświadomionainiemazwiązku
zduchowością.Miejscemposzukiwańmetafizycznych