Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
procesów
przyrodniczych
w
celu
zagwarantowania
możliwości
zaspokajania
podstawowych
potrzeb
poszczególnych
społeczności
lubobywatelizarównowspółczesnegopokolenia,jakiprzyszłych
pokoleń”[Dz.U.Nr25,poz.150zpóź.zm.].
Zieleńmiejskapełniącszeregfunkcjiwtymfunkcjeekologiczne,
techniczne,
zdrowotne,
przyczynia
się
do
poprawy
warunków
aerosanitarnych,obniżatemperaturęszczególniedotyczytomiastwysoko
zurbanizowanych,infiltrujewodyopadoweitłumihałas.Zmniejszenie
hałasumożebyćodczuwalnenaweto50%.Przykłademtakzbawiennego
działanianasłuchjestulistnionabrzozabrodawkowata,któraniweluje
hałaso5,7db,lipaszerokolistnao6,9dborazjaworyiklonytłumiące
hałasnawetdo10-12db[Royiinni,2012].Drzewaiglaste
zwyłączeniemmodrzewiprzezcałyrokpełniąfunkcjębiologicznego
filtru,atymsamymograniczająrozprzestrzenianiesięsubstancji
chemicznychm.in.metaliciężkich.Wydzielająrównieżdoatmosfery
fitoncydy,substancjeodziałaniubakterio-igrzybobójczym[Kocić
iinni,2014].Drzewaprzyczyniająsięrównieżdoobniżeniakosztów
ogrzewaniabudynków.Jeśliposadzimyjewodległości2-3metrów
odbudynkumieszkalnegospowodujetopowstaniepomiędzyścianą,
agałęziamitzw.kieszonkipowietrznejgdzieniedocierają
podmuchywiatru.Obniżeniekosztówogrzewaniawciąguroku
wynosi10-12%[Szczepanowska,2001].
Roślinnośćrozmieszczonawśróddrógczynacmentarzach
lubparkachjestśrodowiskiemnajbardziejzbliżonymdowarunków
leśnych.Tosiedliska,wktórychżerująptakiawśródnichm.in.
świergotekdrzewny,śpiewak,kos,sikorki,kowaliki,wrony,gawrony,
grubodzioby[Bocheńskiiinni,2013].Wśródfunkcjitechnicznych
wymienićnależyochronęprzedrozprzestrzenianiemsięsubstancji
10