Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
2.Zastosowaneoznaczenia
2.2.5.Wierszpoleceńinazwypoleceń
23
Wierszpoleceńjeststandardowozaczepionywdolnejczęścioknaprogramu
AutoCAD.
TaksformatowaneNAZWYpoleceń,którenależywpisaćzapomocąklawiatury
wwierszupoleceń:
LINIA(LINE),L
Tesamenazwypoleceńlubprzełączników,którezostałyużytewtekście,sforma-
towanonastępującączcionką:
LINIA(LINE)
naprzykład:
„UruchomimyterazpolecenieLINIA(LINE)iponowniespróbujemywywołaćsys-
tempomocy”
lub
„Jestbardzoefektywna,szczególniewpołączeniuztrybemORTO(ORTHO),
azwłaszczaztrybemŚLEDZENIE(OTRACK)”.
Wtakisposóbjestpodawanalistanazwniezbędnychpoleceńiuruchamiającychje
przyciskówwczasiewykonywaniaćwiczeńprojektowychwymagającychodCzytel-
nikawiększejsamodzielności:
PRZEDŁUŻ(LENGTHEN)
BIEGUN(POLAR)