Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
26
AutoCAD2012/LT2012?WS+.Podstawyprojektowaniaparametrycznegoinieparametrycznego
Poznaku
częstojestpodawany,oznaczonynasąsiednimrysunku,numerpunktu,
którypowinienbyćkliknięty.
Naprzykład:
Wybierzobiekty:
1
Określprzeciwległynarożnik:
2
2.3.1.Wskazówkimetodyczne
WwielumiejscachpodręcznikaznajdąPaństwozarejestrowanefragmentydialogu
zprogramemAutoCAD,naprzykład:
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Otoprzykładowydialog,którynależywtymceluprzeprowadzićzprogramem:
Polecenie:linia(line)
Określpierwszypunkt:50,40
Określnastępnypunktlub[Cofaj]:250,40
Określnastępnypunktlub[Cofaj]:250,140
Określnastępnypunktlub[Zamknij/Cofaj]:100,100
Określnastępnypunktlub[Zamknij/Cofaj]:Z(c)
Polecenie:
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
--
>Takichfragmentówdialogunienależybezkrytycznieprzepisywaćznakpozna-
kudowierszapoleceń.
Należyskoncentrowaćsięnaistocierealizowanegozadania(wtymprzypadkuna
rysowaniuwielokąta)i,czytająckomunikatypojawiającesięwwierszupoleceń,
samodzielniepodejmowaćdecyzje,coiwjakisposóbwpisać.Mówiącobrazowo,na-
leżystaraćsię„rozmawiać”zprogramem.