Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
28
AutoCAD2012/LT2012?WS+.Podstawyprojektowaniaparametrycznegoinieparametrycznego
2.4.2.Poleceniaćwiczeńirozwiązania
Poleceniaćwiczeńirozwiązaniazadań,wwiększościprzypadków,formatowane
wnastępującysposób:
Zadanie:
Utworzyćnowyplikprojektunapodstawieszablonu
Szablon-1.dwt
Zapisaćgowfolderzeroboczymkursupodnazwą
Zszablonunr1.dwg
Rozwiązanie:
………
.
..
.
Zadaniezostałowykonane.
Wcelujednoznacznegookreślenia,wktórymdokładniemiejscukończysięroz-
wiązywaniezadania,zwrotZadaniezostałowykonaneznajdąPaństwotakżewprzy-
padkuniektórychzadańdosamodzielnegorozwiązania.
Kolejneetapywykonywanychćwiczeńnajczęściejnumerowaneluboznaczane
literaminasąsiadującychztekstemrysunkach.Umieszczonewtekścieodwołaniado
tychoznaczeńzostaływyróżnioneczcionkąpogrubioną.Naprzykład:
Kliknąćpunkt1,wykorzystująctryblokalizacji
Kliknąćpunkt2,wykorzystująctryblokalizacji
Kliknąćpunkt3,wykorzystująctryblokalizacji
Efektjestwidocznynarysunku4
Wniektórychakapitachzawierającychinstrukcjekolejnychkrokówćwiczeńlub
algorytmów(częstowymagająceużyciakropkiwliczbachczynazwachplików)nie
stawianokropeknakońcachzdań.Mającświadomość,żejesttoniezgodnezzasadami
interpunkcji,autoruznał,żejednoznacznośćinstrukcjimawtymprzypadkuwyższy
priorytet.