Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
1
Dopaminaisernik
Jedzeniejakonałóg
Niewielujestludzi,którzyniemająproblemówzeswojąwagą.Ludziegru-
bi,mimożetegoświadomi,jedzązadużo.Jaktosiędzieje?Nareszcie
wiemynatentematwięcej.Nadwagapowodujechorobyiprzyczyniasię
dowcześniejszejśmierci.Równieżpicieipaleniepowodująchorobyipro-
wadządoprzedwczesnegozgonu,niemówiącjużozażywaniutwardych
narkotyków.Tyleżealkohol,nikotyna,morfna,kokainalubamfetaminato
substancje,którewywołująuzależnienie,awięcnawetichnajmniejszeilo-
ścioddziałująnamózg,comawpływnazmianęodczuwaniaizachowania.
Mogłobysięwydawaćnapierwszyrzutoka,żepożywienietocośzupełnie
innego.
Jednakoddawnapowszechniewiadomo,żemiędzypatologicznymiza-
chowaniamiżywieniowymi,szczególniebulimią,anarkotykamiistniejepewne
podobieństwo.Odkilkulatneurobiologiadostarczawiedzęwskazującąnaści-
słyzwiązekodżywianiaznałogiem.Wartopoświęcićtemuzagadnieniuczas,
botylkojegozrozumieniedajeszansęświadomegosterowanianawykami
żywieniowymi.
Głębokowmózguznajdujesięośrodeknerwowy,którywsytuacjiod-
bieranejjakolepszaniżoczekiwanadajesygnał,byrozpoznaćinauczyć
sięszybko,odczegoonazależyorazwjakichwarunkachwystępuje,żeby
organizmmógłdłużejprzeżywaćstan,wktórymjestmudobrze(ryc.1.1).
Wrazzaktywacjątegosystemudochodzidowzmożonegowydzielaniado-
paminy,copopierwszepowoduje,żepamięćroboczaiświadomyproces
11