Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Wstęp
SektorpublicznyjestwPolscenajwiększymodbiorcądóbriusług.Co-
roczniewielomiliardowekwotyześrodkówpublicznychprzeznaczane
naróżnegorodzajudostawy,usługilubrobotybudowlane.Zdanychopu-
blikowanychprzezUrządZamówieńPublicznychwynika,wroku2014
udzielonychzostało174886zamówieńnałącznąkwotę133,2mldzł.
Oszacowanawartośćrynkuzamówieńpublicznychstanowiłaok7,72%
produktukrajowegobruttozroku2014.Dlaporównania,wartośćzamó-
wieńpublicznychoszacowanawroku2013wyniosła143,2mldzł,wroku
2012132,7mldzł,awroku2011144,1mld1.
Powyższedanepokazują,jakwielkijestrynekzamówieńpublicznych.
Topraktyczniewiększośćzakupówdokonywanychzarównozbudżetu
państwa,jakizbudżetówjednosteksamorząduterytorialnego.
Zważywszynafakt,żewydatkowanekwotyśrodkamipublicznymi,
koniecznebyłostworzenieregulacjiprawnychokreślającychzasadyra-
cjonalnegogospodarowanianimi.Takimiregulacjamiprzepisyusta-
wyPrawozamówieńpublicznych2.Celemtychprzepisówjest,wszcze-
gólności,przeciwdziałaniezjawiskomkorupcyjnym,uznaniowości
wprzyznawaniukontraktówidowolnościwdysponowaniupieniędzmi
publicznymi3.Zamówieniapublicznemająbowiemzazadaniezjednej
stronyzapewnienieefektywnegogospodarowaniaśrodkamipublicznymi,
zdrugiejzaśwprowadzeniezasadyuczciwejkonkurencji,równegotrak-
towaniawykonawców,powszechnościijawnościpostępowania.
1SprawozdaniePrezesaUrzęduZamówieńPublicznychofunkcjonowaniusystemuzamówieńpublicz‐
nychw2014roku,www.uzp.gov.pl.
2Ustawazdnia29stycznia2004r.Prawozamówieńpublicznych(tekstjedn.:Dz.U.z2013r.
poz.907zpóźn.zm.).
3WyrokSNIzbaCywilnazdnia13stycznia2004r.,VCK97/03,OSNC2005,nr2,poz.34.
13