Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
RozdziałI
Genezaizakresudzielaniazamówieńpublicznych
1.Historiapolskiegoprawaozamówieniachpublicznych
Pierwowzoremwielurozwiązańzawartychzarównowobowiązującej
ustawiePrawozamówieńpublicznych,jakiwewcześniejszejustawie
ozamówieniachpublicznych6byłyprzepisyustawyzdnia15lutego1933r.
odostawachirobotachnarzeczSkarbuPaństwa,samorząduorazinsty-
tucyjprawapublicznego7.JednakhistoriazamówieńpublicznychwPolsce
rozpoczęłasięwrazzodzyskaniemniepodległości,gdyPolskaw1918r.
rozpoczęłaprocesscaleniaziemtrzechzaborówwjedenorganizmpań-
stwowy.Niezwykleważnebyłowłaściwezaopatrzeniewdobrakonieczne
doprawidłowegofunkcjonowaniagospodarki,dlategoteżdekretem
zdnia7grudnia1918r.8utworzonospecjalnyurządzajmującysięzamó-
wieniamipublicznymi.UrządtendziałałprzyMinisterstwiePrzemysłu
iHandlu,acelemjegobyłodokonywaniezakupówtowarówiusług
wimieniucałegorządu.Miałonrealizowaćpolitykęrządowązmierzającą
dołagodzeniaskutkówkryzysugospodarczegowywołanegowojnąiroz-
pademdotychczasowychorganizmówpaństwowychorazsłużyćjakona-
rzędziedorealizacjipolitykigospodarczejpaństwa9.
6Ustawazdnia10czerwca1994r.ozamówieniachpublicznych(tekstjedn.:Dz.U.z2002r.
Nr72,poz.664zpóźn.zm.).
7Ustawazdnia15lutego1933r.odostawachirobotachnarzeczSkarbuPaństwa,samorządu
orazinstytucyjprawapublicznego(Dz.U.Nr19,poz.127zpóźn.zm.).
8Dekretzdnia7grudnia1918r.wprzedmiocieutworzeniaUrzęduRozdzielczegowcelu
centralizacjizamówieńrządowych(Dz.U.Nr19,poz.55).
9Zob.P.Szustakiewicz(w:)M.Chmaj(red.),Zamówieniapubliczne.Podręcznik,Warszawa2010,
s.18.
19