Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
RozdziałI.Genezaizakresudzielaniazamówieńpublicznych
Prawozamówieńpublicznych”wskazującąnanastępująceceleuchwale-
niaustawy:
zapewnieniespójnej,kompleksowejregulacji,dotyczącejzamówień
publicznych,uwzględniającejzróżnicowaniemechanizmówudziela-
niazamówieńzależnieodichwartości,
pełnedostosowaniepolskiegoprawaozamówieniachpublicznychdo
wymogówUniiEuropejskiej,
rozszerzenieiumocnienieistniejącychwsystemieprawamechani-
zmówograniczającychzjawiskakorupcyjne,
likwidacjazbędnychobciążeńbiurokratycznychiwprowadzenieroz-
wiązańułatwiającychprzedsiębiorcomdostępdorynkuzamówień.
Celemnowejustawybyłocałościoweuregulowanieproblematykiza-
mówieńpublicznychwjednymakcieprawnym,wzwiązkuzczymdo
treściustawyzostałaprzeniesionamateriadotychczasunormowanawna-
stępującychaktachwykonawczych:
rozporządzeniuRadyMinistrówzdnia16kwietnia2002r.wsprawie
prowadzeniapostępowańozamówieniapublicznenazasadachszcze-
gólnych(Dz.U.Nr55,poz.475),
rozporządzeniuMinistraSprawWewnętrznychiAdministracjizdnia
16lipca2002r.wsprawiezabezpieczenianależytegowykonaniaumo-
wyozamówieniepubliczne(Dz.U.Nr115,poz.1002),
rozporządzeniuRadyMinistrówzdnia29października2002r.wspra-
wiekonkursunatwórczepraceprojektowe(Dz.U.Nr188,poz.1574),
orazczęściowo:wrozporządzeniuMinistraSprawWewnętrznych
iAdministracjizdnia14czerwca2002r.wsprawieregulaminupostę-
powaniaprzyrozpatrywaniuodwołańwsprawachoudzielanieza-
mówieńpublicznych(Dz.U.Nr85,poz.772).
Wwynikuintensywnychpraclegislacyjnychwdniu29stycznia2004r.
SejmuchwaliłustawęPrawozamówieńpublicznych27.Pomimożezało-
żeniemustawybyłokompleksoweuregulowaniezagadnieńzwiązanych
zudzielaniemzamówieńpublicznych,ustawodawcaniezrealizował
wpełnitegocelu.Wprawdzieustawienadanorangę„prawa”,comiało
podkreślićznaczenieregulacjidlacałegosystemuzamówieńorazwska-
zywać,będzieonapostawąwszelkichpostępowańzwiązanychzwy-
datkowaniemśrodkówpublicznych,jednakżeproblematykazamówień
wskazanazostaławwieluinnychregulacjachszczegółowych.Przykładem
27Dz.U.Nr19,poz.177.
26