Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
ElżbietaUra
Wójt,zarządpowiatuizarządwojewództwa
jakoorganywykonawczejednosteksamorządu
terytorialnegoporównanieichstatusu
prawnego
Celemrozważańjestpróbaporównaniagłównychelementów
określającychstatusprawnyorganówjednosteksamorząduterytorial-
negowykonującychfunkcjęorganówwykonawczychnaposzczególnych
szczeblachnapodstawierozwiązańprzyjętychwustawachsamorządo-
wych1,atakżezwrócenieuwaginawprowadzenieniczymnieuzasad-
nionychróżnicwstatusietychorganów,atakżebłędyjęzykowepopeł-
nianeprzyinterpretacjiprzepisówprawnychdotyczącychtychorganów.
Wzałożeniustatustychorganówpowinienbyćjednakowy,różnicezaś
powinnywynikaćzustrojudanejjednostkisamorządu,anieznniedo-
róbek”ustawowych.Ponadtoróżnicewynikająteżztego,żenastopniu
gminyorganwykonawczyod2002r.2jestjednoosobowy,napozostałych
stopniach-kolegialny.Oczywiścieramyopracowanianiepozwalają
naszczegółowąanalizęporównawczą,stądzwróconazostanieuwaga
tylkonaniektóre,jednakistotneaspekty.
1Ustawazdnia8marca1990r.osamorządziegminnym(tekstjedn.:Dz.U.z2013r.
poz.594zpóźn.zm.);ustawazdnia5czerwca1998r.osamorządziepowiatowym(tekst
jedn.:Dz.U.z2013r.poz.595zpóźn.zm.);ustawazdnia5czerwca1998r.osamorządzie
województwa(tekstjedn.:Dz.U.z2013r.poz.596zpóźn.zm.).
2Do2002r.organemgminybyłzarządgminy.Zmianywtymzakresiewprowadzone
zostałyustawązdnia20czerwca2002r.obezpośrednimwyborzewójta,burmistrza
iprezydentamiasta(tekstjedn.:Dz.U.z2010r.Nr176,poz.1191),cospowodowało,
żeorganemgminy,wmiejscezarządu,stałsięjednoosobowyorgan-wójt(burmistrz,
prezydentmiasta).Aktualniezasadywyboruokreślaustawazdnia5stycznia2011r.-
Kodekswyborczy(Dz.U.Nr21,poz.112zpóźn.zm.).
13