Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
WSTĘP
Celemniniejszejpublikacjijestudzieleniepomocystudentom
wprzygotowaniusiędoegzaminuzprawasportowego.Wpodręczniku
przedstawionozagadnieniadotycząceprawnychaspektówzawodutre-
nerainauczycielawychowaniafizycznego.Opracowaniestanowisyn-
tetyczneźródłowiedzynaukowejzzakresuodpowiedzialnościcywilno-
prawnejdlastudentastudiówwyższychoprofilusportowymnakie-
runkuwychowaniefizyczneisport,atakżedlawszystkichtych,którzy
pracująbądźchcąpracowaćnarynkusportowymwrolitreneralub
zawodnika.
Wopracowaniunieskupionosięnaprzedstawieniuprzepisów
prawnychwprost,aleopartosięodogmatycznepodejściedozagad-
nieniaodpowiedzialnościcywilnoprawnej,zastosowaniespecyficznej
wiedzyiznajomościprzepisówprawnychzwieluobszarówwpraktyce.
Autorzypostaralisię,abynaprzykładziekonkretnychprzypadków
pomócCzytelnikominterpretowaćprzepisywspółczesnegoprawa.
Podręcznikskładasięztrzechrozdziałów.
Wpierwszejczęściautorzyscharakteryzowaliobecnystatus
prawnyzawodytrenera.Udzielonoodpowiedzinapytaniektomoże
zostaćtreneremwmyślprzepisówustawyderegulacyjnej.Dokonano
takżecharakterystykistatusuprawnegonauczycielawychowaniafi-
zycznego.Napodstawieprzepisówprawnychpokazanojakiewymaga-
niamusispełnićprzyszłynauczyciel.
Wdrugimrozdzialeautorzyskupilisięnabardzoistotnymza-
gadnieniuwpracytrenerainauczycielawychowaniafizycznego,jakim
jestodpowiedzialnośćcywilnoprawnaijejreżimy.Autorzywyjaśnili
takżepojęcieszkody.Zuwaginaspecyfikępracykadrsportowych
wnikliwieprzedstawionopodstawyodpowiedzialnościcywilnoprawnej
szkoły,trenerainauczycielawychowaniafizycznegowynikającezKo-
deksupracyiKodeksucywilnego,atakżeteprzewidzianewregulami-
nachobiektówsportowych.
Wostatniejczęścischarakteryzowanoróżneformyzatrudnienia
trenerów,nauczycieliwychowaniafizycznegoizawodnikóworazomó-
wionowynikającąznichodpowiedzialnośćcywilnoprawną.
5