Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
RozdziałI.
STATUSPRAWNYTRENERAINAUCZYCIELA
WYCHOWANIAFIZYCZNEGO
1.1.Statusprawnytrenera
Wniniejszympodręcznikuniebędziemyzajmowalisięhistorycz-
nymujęciemstatusutrenerasportowegowPolsce.Niemniejjednak
należyodnieśćsiędoobecnegocharakteruprawnegodyplomówtre-
nerskichiinstruktorskich,będącychwposiadaniucałejrzeszypol-
skichtrenerów.Przezcałeubiegłedziesięcioleciazawódtreneraspor-
towegowPolscemiałcharaktersformalizowanytj.uzależnionybyłod
uzyskaniakwalifikacjizawodowychnawyższychuczelniach(np.aka-
demiachwychowaniafizycznego)potwierdzonychotrzymaniemdyplo-
mutreneram.in.IIklasy.Niewątpliwiedyplomytemającharakter
tytułówzawodowychinietracąbynajmniejswojejważności.Nieozna-
czatojednak,żezautomatuuprawniająoneobecniedowykonywania
zawodutrenerazwłaszczawdyscyplinachsportugłówniewgrach
zespołowychgdziewtrakcierywalizacjisportowejniezbędnejest,aby
sportowcomtowarzyszyłtrener.
Niewątpliwieprzełomemwtymzakresiebyłaustawaderegula-
cyjnaz2013r.1.Wart.25wprowadzałaonanowebrzmienieart.41
Ustawyosporcie2orazuchylałajejart.42.Wchwiliobecnejart.41
Ustawyosporciebrzminastępująco:
DArt.41[Kwalifikacjezawodowewsporcie]
1.Zorganizowanezajęciawzakresiesportuwzwiązkusportowym
orazwklubiesportowymuczestniczącymwewspółzawodnictwie
organizowanymprzezpolskizwiązeksportowymożeprowadzićwy-
łącznietrenerlubinstruktorsportuwrozumieniuustawy.
2.Dozadańtreneralubinstruktorasportunależypozaprowadze-
niemzajęć,októrychmowawust.1,przekazywanieaktualnej
wiedzyteoretycznejipraktycznejzzakresutreningusportowego
iwspółzawodnictwasportowegowdanymsporcie.
1Ustawazdnia13czerwca2013r.ozmianieustawregulującychwykonywa-
nieniektórychzwodów(Dz.U.z2013r.poz.829).
2Ustawazdnia25czerwca2010r.osporcie(Dz.U.Nr127,poz.857zpóźn.
zm.).
7