Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
ZUS
podatki
prawopracy
P
rzegląd
dokumentacja
płacOwO-kadrOwy
Sierpień2013r.
nr58
ISSN1898-6714
Wnumerzem.in.:
Rozliczeniapłacowe
Jakrozliczyćnieodpłatneświadczenia
wycenianeinaczejdocelówpodatko-
wychiubezpieczeniowych...
...
...
...
...
...
...
.10
Jakrozliczyćosobęwykonującą
dlapracodawcypracetwórcze...
...
...
...
.14
Prawopracy
Przyobliczaniuwynagrodzeńtrzeba
czasemdokonywaćzaokrągleń
Podstawęustaleniazaliczkiizaliczkęnapodatekdochodowyobli-
czasięwtensposób,żekońcówkikwotwynoszącemniejniż50gr
pomijasię,akońcówkiwynoszące50griwięcejpodwyższasię
dopełnychzłotych.Natomiastkwotyskładeknaubezpieczenia
społeczneizdrowotnepodajesięwzłotychigroszach,stosując
zaokrągleniedodwóchmiejscpoprzecinku,nazasadachmate-
matycznych.Należnezaliczkinapodatekzaokrąglasiędopełne-
gozłotegodopieropopomniejszeniuoskładkinaubezpieczenie
zdrowotne.Wprzypadkuwypłacaniazatrudnionemukilkukwot
wjednymmiesiącupracodawcaniemożezliczaćpodstawiod
tejsumyustalaćkwotyzaliczki.Odrębnezobowiązaniepodatko-
westanowibowiemkażdazzaliczek.Taksamonależypostępo-
waćwprzypadkuobjęciawielupracownikówjednąlistąpłac.
Kwestieteszczegółowowyjaśniamy
>>
nastr.5
Jakrozliczyćgodzinynadliczbowe
wsystemieskróconegotygodniapracy
Wsystemieskróconegotygodniapracypodwładnymusiwykony-
waćswojeobowiązkiprzezmniejniż5dniwciągutygodnia.Re-
kompensujesiętoprzedłużeniemdobowegowymiaruczasupracy
maksymalniedo12godzin,wokresierozliczeniowymniedłuższym
niżmiesiąc.Pracodawcaniemożeplanowaćtakiemuzatrudnionemu
pracyprzez5dniwtygodniu,nawetwrazieudzieleniamuwzamian
dniawolnegowpóźniejszymterminie.Takiepostępowaniestanowi
wykroczenieprzeciwkoprawompracownika,zaktóregrozigrzywna.
Kwestieteszczegółowowyjaśniamy
>>
nastr.17
Niepełnosprawnypracownik
musiprzedstawićorzeczenie...
...
...
...
...
...21
Uprawnieniapracownikazależą
odspełnieniazwiązanych
znimiwymogów...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.24
Zmniejszenieobowiązków
powodujekoniecznośćkorekty...
...
...
...26
ObowiązekwpłatnaPFRON
zależyodstanuzatrudnienia...
...
...
...
...
...27
Pracodawcama12miesięcy
naskorzystaniezulgi...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..28
Refakturowanieniezmienia
uprawnionegodoobniżenia...
...
...
...
...
...29
Podatki
Wykupieniepolisydladelegowanego
pracownikajestnieopodatkowane...
.30
Odwypłatydlapraktykanta
trzebapobraćzaliczkęnapodatek...
...32
Wydatkiztytułuuszkodzenia
towarupodczastransportu
możnazaliczyćdokosztów...
...
...
...
...
...
...32
Ubezpieczeniaspołeczne
Rodzicedzieckamogąwymieniaćsię
naurlopie...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...33
Wyrównaniezasiłkumacierzyńskiego
jestdokonywanezurzędu...
...
...
...
...
...
...
..36
Pobieraniezasiłkumacierzyńskiego
stanowiodrębnytytuł
doubezpieczeń...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..37
Odnadwyżkiponadkwotędietytrzeba
naliczaćskładki...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...38
www.przegladplacowy.pl