Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
PRZYPADEK2
Leczenieprzeciwzakrzepoweupacjentki...
tworowąbezŻChZZpowodujepoprawęrokowaniawzakresieprzeżyciaipostę-
puchoroby.Stwierdzono,żeLMWHmająkorzystniejszedziałaniezarównopod
względemwystępowaniapunktówkońcowych,jakiprofiluichbezpieczeństwaniż
innelekiprzeciwzakrzepowe.
WleczeniuŻChZZuosóbzchorobąnowotworowąstosujesięgłównieheparyny.
ZależnieodryzykakrwawieniaistanuogólnegoterapięrozpoczynasięLMWH
wtypowychdawkachterapeutycznychlubUFHwciągłymwlewiepodkontrolą
APTT.Należyzwrócićuwagę,żepośródheparyndrobnocząsteczkowychdostęp-
nychwPolscejedyniedalteparynamapełnewskazaniarejestracyjnedoleczenia
ŻChZZuchorychznowotworami.PozostałeLMWHzarejestrowanejedyniedo
leczeniazakrzepicyżyłgłębokichpowikłanejlubniepowikłanejostrązatorowoś-
ciąpłucną.RównieżautorzywytycznychdotyczącychdiagnostykiileczeniaOZP
(ESC,2008)rekomendująstosowanietejheparynyuosóbzchorobaminowotwo-
rowymi.
WtychsamychwytycznychzalecasięleczenieLMWHprzez3–6miesięcy(nieza-
lecasięwtymokresiestosowaniaVKA).Zgodniezzaleceniamiproducentadalte-
parynypowinnabyćonastosowanawjednymwstrzyknięciupodskórnymwdawce
200j.m./kgm.c.przezpierwsze30dni.Wmiesiącach2.–6.zalecanądawkąjest
150j.m./kgm.c.,tj.75%pełnejdawkiprzeciwkrzepliwej,wjednymwstrzyknięciu
podskórnymdziennie.Dobowadawkadalteparynyniepowinnaprzekroczyć18
000j.m.Pozostałeheparynydrobnocząsteczkowedawkujesiępodobniepełna
dawkaleczniczaprzezpierwsze30dni,awmiesiącach2.–6.75%tejdawki.Po
6miesiącachleczenieantykoagulacyjnenależykontynuowaćzapomocąVKAlub
LMWHnieprzerwaniealbodoczasuwyleczeniachorobynowotworowej.
Piśmiennictwo
1.TorbickiA.,PerrierA.,KonstantinidesS.etal.:Guidelinesonthediagnosisandmanagementofacutepulmonaryembolism:the
TaskForcefortheDiagnosisandManagementofAcutePulmonaryEmbolismoftheEuropeanSocietyofCardiology(ESC).Eur.
HeartJ.2008;29:2276-2315.
2.Polskiewytyczneprofilaktykiileczeniażylnejchorobyzakrzepowo-zatorowej.Pol.Arch.Med.Wewn.2009;119(supl.1):1-69.
3.KudererN.M.,KhoranaA.A.,LymanG.H.,FrancisC.W.:Ameta-analysisandsystematicreviewoftheefficacyandsafetyofanti-
coagulantsascancertreatment:impactonsurvivalandbleedingcomplications.Cancer2007;110:1149.
www.mededu.pl
21