Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Mejlemotrzymaliścieprzydzielonywamnumeruczestnika,ana
liścieprzywyjściuznajdziecieodpowiadającywamnumersalioraz
stolika.Zgromadziliśmywaswszystkichtutaj,bywyłuszczyć
wszystkimnarazzasadyeksperymentuiodpowiedziećnawasze
pytania.Następnieudaciesiędoswoichsaliusiądziecieprzy
oznaczonychstolikach,gdziekażdyspotkaosobęzeswojejpary.Pary
byłydobieranepodkątemcechosobowościwyselekcjonowanych
napodstawiedostarczonychprzezwaskwestionariuszy.
Ścierpłam.Niewypełniałamżadnegokwestionariusza!Musiał
tozamniezrobićFreaxalboGnom,gdyzgłaszalimójudział.
Zastanowiłamsięchwilęnadkonsekwencjamitegofaktu.Jeślizrobił
toFreax,zjegoodpowiedziwyłonisięobrazniezłejprogramistki,
pracoholiczkiifeministkipozostającejwstaniewojnyzcałym
światem,którejinterakcjazotoczeniemsprowadzasiędospuszczania
słownegoifizycznegołomotuwszystkiemu,cosięrusza,aprzede
wszystkimfacetom.JeślizaśkwestionariuszwypełniałGnom,będę
sięjawićjakomiłośniczkanaukścisłych,niedoceniającawagiemocji
irelacjiinterpersonalnych,aconajgorszeodmawiającanawet
minimalnegozadbaniaowłasnywygląd.Uderzyłomnienagle,żeoba
spojrzeniawgruncierzeczyidentyczne.Icogorsza,chyba
dokładnietosamobywyszło,gdybymsamawypełniłakwestionariusz.
Dziwnieuspokojonamyśląskupiłamsięnazasadacheksperymentu.
Nastoleoznaczonymwaszymnumeremznajdzieciekopertę
zzestawempytań.Pytańobligatoryjnychjestdwanaście.Każdyzwas
musiodpowiedziećnakażdepytanie,akolejnośćodpowiedziustalacie
międzysobą.Pytaniabędąnabierałyintensywności,jeślichodzi
ozaangażowanieemocjonalne.Eksperymentjestczymśwrodzajugry
towarzyskiej,wczasiektórejdzieliciesięinformacjaminatury
prywatnejiświatopoglądowej.Naukończeniezadaniamaciedwie
godziny.Todośćczasu,żebykażdaosobazparymogławyczerpująco
odpowiedziećnakażdepytanie.Pozakończeniuprosimyowypełnienie
kwestionariuszadotyczącegowaszejocenypowstałejrelacjioraz
dynamikiinterpersonalnej.Żywimynadzieję,żeeksperymentbędzie
dlawasprzedewszystkimprzyjemnością.Aterazczasnazadawanie
pytań.Jeśliniemacieżadnych,proszęoprzejściedosal.
Wychodząc,rzuciłamszybkiespojrzenienalistę:stolik7wsali251.
Lubięliczbypierwsze.Wpomieszczeniusiedziałojużkilkapar,